• Archief BDU Media

Geen uitbreiding bedrijfsbebouwing EIJVA

NIJKERK Het bedrijf EIJVA aan de Domstraat in Nijkerkerveen, krijgt geen toestemming voor de uitvoering van onder meer extra bedrijfsbebouwing, de bouw van drie woningen en de aanleg van een extra verkeersverbinding met het bedrijventerrein De Flier.

Wijnand Kooijmans

 

Dat is besloten door het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders dat de plannen te ver vindt gaan. Ook wordt aangegeven dat de landschappelijke winst die in een eerdere wel gehonoreerde aanvraag werd geboekt, door de nieuwe aanvraag verloren gaat.

 

WONING In februari 2016 werd door het college besloten mee te werken aan een eerste verzoek van het bedrijf. De landschappelijke winst was daarbij de doorslaggevende factor. Het ging onder meer om het verdwijnen van de woning en opstallen aan de Domstraat 69, de landschappelijke inpassing van EIJVA en de komst van een groene buffer tussen het bedrijf en het bedrijventerrein De Flier.

FIETSVERKEER Ook werd verkeerskundige winst gezien omdat het bedrijf hoofdzakelijk wordt ontsloten via het bedrijventerrein De Flier. De Domstraat zou daarmee geschikt gemaakt kunnen worden voor fietsverkeer.

 

RUIMTE In de vervolggesprekken met de gemeente werd door het bedrijf aangegeven dat de geboden ruimte te gering was om te voldoen aan de uitbreidingsplannen van het bedrijf. Dat leidde tot het indienen van een nieuw verzoek. Het bedrijf wil de locatie aan de Domstraat 65 uitbreiden van 2.500 naar 3.000 vierkante meter. Na de sloop van de bestaande bedrijfshal van 700 vierkante meter moet deze worden vervangen door een nieuwe hal van 1.500 vierkante meter.

 

Verder wil het bedrijf extra ruimte voor buitenopslag en wordt er gevraagd om extra woningen in verband met het slopen van bebouwing en verplaatsing van een bedrijfswoning. Ook moet er een brug/duiker komen die transport mogelijk maakt tussen de huidige bedrijfsbestemming en de aan te kopen kavel op De Flier.

 

MEDEWERKING Het college had toegezegd mee te werken aan de vergroting van het bedrijfsperceel in noordelijke richting, onder de voorwaarde dat alleen de oppervlakte van het bedrijfsperceel zou uitbreiden en niet de oppervlakte aan bedrijfsbebouwing. Deze uitbreiding wordt niet wenselijk gevonden.

Ook speelt mee dat bij een uitbreiding van de bedrijfsbebouwing wellicht sprake is van uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten of activiteiten die niet direct zijn gerelateerd aan het loonwerkersbedrijf. Daardoor kan ook strijdigheid met het bestemmingsplan bestaan. Maar ook kan het bedrijf in een zwaardere milieucategorie komen te vallen waarbij het de vraag is of deze op de betreffende locatie kan worden toegestaan.

 

STRIJDIGHEID Ten aanzien van de wens drie woningen te realiseren voorziet het college ook de nodige problemen vanwege strijdigheid met de geldende regels. Over het fietspad wil het college nader overleg met het bedrijf. De aanleg van de brug/duiker wordt eveneens ongewenst gevonden omdat deze dwars door de groene buffer gaat. Het college wijst de nieuwe plannen af en kan alleen akkoord gaan met een uitvoering van het oorspronkelijke plan.