• Raymond Rutting

Geen bouwstop voor Albert Heijn

NIJKERK Supermarkt AH aan de Frieswijkstraat in Nijkerk mag doorgaan met de bouwactiviteiten. De voorzieningenrechter is niet meegegaan in het verzoek van de supermarkten Jumbo en Boni een bouwstop op te leggen.

Wijnand Kooijmans

Doorslaggevend is dat door de gemeente Nijkerk foutjes zijn gemaakt bij het verlenen van de vergunning. Volgens de rechter is het daarom niet gerechtvaardigd de AH een bouwstop op te leggen. Daarbij speelt vooral een rol dat de fouten niet dusdanig zijn dat deze niet kunnen worden hersteld. Een oordeel waarmee wethouder Wim Oosterwijk van de gemeente Nijkerk blij is: ,,Het geeft aan dat wij als gemeente geen grote steken hebben laten vallen."

BEZWAAR Tegen de bouw loopt nog wel een bezwarenprocedure bij de gemeente Nijkerk. De commissie bezwaarschriften behandelt deze tijdens een hoorzitting 30 september. Daarna wordt advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders. Zij moeten dan een besluit nemen op de bezwaren.

De uitspraak komt een week na de zitting. Beide partijen hadden ook gevraagd om een snelle uitspraak. Boni en Jumbo wilden dit voor met de bouwwerkzaamheden aan de AH wordt gestart. Eigenaar Gerard van den Tweel heeft belang bij de uitspraak dat de werkzaamheden niet behoeven te worden stilgelegd. Anders was de heropening van de supermarkt, gepland in de maand december, niet gehaald. Hiervoor zijn door de supermarkt al de nodige bestellingen geplaatst.

VERGUNNING Onder meer werd tijdens de zitting bij de rechtbank aangevoerd dat de gemeente geen vergunning had mogen verlenen omdat voor de wijziging van de supermarkt geen melding was ingediend op grond van het activiteitenbesluit Milieubeheer. Door de gemeente is aangevoerd dat de aanvrager van de vergunning wettelijk zo'n aanvraag alsnog kan indienen. De termijn daarvoor is nog niet verstreken.  De rechter is van oordeel dat er geen redenen zijn te veronderstellen dat de melding moet worden geweigerd.

De rechter gaat ook niet mee in het verwijt van de Boni en de Jumbo dat de supermarkt van AH buiten de bebouwde kom ligt.  De rechter zegt dat niet het bord bebouwde kom doorslaggevend is of een perceel binnen de bebouwde kom ligt maar de omgeving. In dit geval is hij van oordeel dat de supermarkt wel binnen de bebouwde kom is gelegen.

STIKSTOF Wat betreft het verwijt dat een supermarkt buiten de binnenstad alleen mogelijk is als deze moeilijk inpasbaar is oordeelt de rechter dat dit niet van toepassing is wanneer het gaat om uitbreiding van een al bestaande supermarkt. Ook wat betreft de uitstoot van stikstof zit de rechter geen problemen gezien de ligging op ongeveer 2,5 kilometer van Natura 2000 gebied Arkenheem en op ongeveer 9,5 kilometer van het Natura 2000 gebied Veluwe. Dit gebrek in de vergunning kan worden hersteld door nader onderzoek en is geen reden de omgevingsvergunning te schorsen.