• ABZ diervoeders maakt gebruik van de Arkervaart. Maar volgens onderzoek kunnen meer bedrijven profiteren van deze vaarweg.

    Wijnand Kooijmans

'Arkervaart biedt kansen'

NIJKERK De Arkervaart kan beter worden benut. Onderzoek van de gemeente Nijkerk heeft in 2014 uitgewezen dat onder meer kan worden gedacht aan de aan- en afvoer van containers.

Wijnand Kooijmans

 

Na drie jaar wordt geconstateerd dat alle gesprekken die zijn gevoerd met ondernemers niet hebben geleid tot concrete initiatieven van ondernemers. De meeste containers van en naar Nijkerk en omliggende regio's worden nog steeds over de weg vervoerd.

 

LOCATIES Onderzoek wijst uit dat de Arkervaart prima toegankelijk is voor kleine binnenvaartschepen met containers. Ook zijn er diverse locaties beschikbaar om schepen te lossen. In het rapport wordt aangegeven dat er kansen zijn voor ondernemers om via samenwerking het containervervoer duurzamer te organiseren. Het gaat om vervoer per schip of rails.

De gemeente heeft, in samenwerking met de ondernemersvereniging Hoevelaken-Nijkerk, een enquête gehouden om de belangstelling te peilen. De gesprekken daarna hebben niet geleid tot concrete plannen. De gemeente is en blijft van mening dat het initiatief tot het beter benutten van de Arkervaart uit moet gaan van ondernemers en dat die in ieder geval het voortouw moeten nemen.

 

SUBSIDIE Het gaat onder meer om het aanvragen van Europese subsidies. Kansen worden vooral gezien als het gaat om de vestiging van een containeroverslagpunt. Voorwaarde is dat de huidige sluizen in de Arkervaart worden aangepast.

Op economisch terrein is de werkgroep Stimuleringsfonds bezig verhuurders van panden in de binnenstad te bewegen hun huurprijzen aan te passen. Daardoor moet leegstand worden voorkomen, maar kan ook worden gewerkt aan een grotere diversiteit van winkels in de binnenstad. Inzet van het fonds is tevens dat er minder kamerverhuur plaats vindt om plaats te maken voor verhuur aan kinderen met gezinnen.

 

REGELGEVING Door aanpassing van de regelgeving wil het college van burgemeester en wethouders ook tegemoetkomen aan de regel- en lastendruk welke ondernemers zeggen te ondervinden. Voor veel ondernemers is de nut en noodzaak van alle regels ook onduidelijk. Aanpassing vindt plaats in bestemmingsplannen maar krijgt ook aandacht in de dialoog 'Samen aan Zet' welke wordt gevoerd met de samenleving.

Wel is gehoor gegeven aan de wens van onder meer ondernemers de digitale dienstverlening uit te breiden. Onder meer is er een aparte site voor de verkoop van bedrijventerreinen en is een vast aanspreekpunt voor uitgifte van bedrijvenbedrijven. Ook wordt via de gemeentelijke site doorverwezen naar relevante sites van het Rijk.

 

BEZOEKEN Tijdens bezoeken aan bedrijven wordt steeds aandacht gevraagd voor werkzoekenden vanuit de diverse doelgroepen. Het gaat onder meer om het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het bedrijfsleven.