• De twee nieuwelingen op de lijst: links Marina Lanting en rechts Diane Palm.

    ARJEN GERRITSMA

Twee nieuwe gezichten op lijst CU/SGP

NIJKERK De ChristenUnie/SGP heeft op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen twee nieuwe gezichten. Bekend was al dat Marina Lanting lijsttrekker wordt. Op de vierde plaats staat Diana Palm als tweede nieuwkomer. Dat werd bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Wijnand Kooijmans

De tweede plaats wordt ingenomen door huidig fractievoorzitter Hans Boer, gevolgd door Harke Dijksterhuis. De huidige raadsleden Wim Oosterwijk en Hilbrand Rozema nemen plaats vijf en zes in. Hans Lok en Jaco van Putten staan op de plaatsen zeven en acht voor Ineke Boonstra en Jonathan Lambooij, zoon van oud-wethouder Henk Lambooij.

RECHT Het recht van inwoners om zelf initiatieven te ontwikkelen moet wat betreft de CU/SGP grotere bekendheid krijgen. Ouders wil men ondersteuning bieden bij de opvoeding door het aanbieden van ouderschapscursussen. Wachtlijsten bij zorgaanbieders aan kinderen en jongeren mogen niet optreden.

Meer aandacht wordt gevraagd voor de opvang van verwarde personen. Senioren boven de 75 jaar moeten standaard bezocht worden om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheid en gebrek aan zingeving, tijdig op te sporen. Aanpak van laaggeletterdheid en taalachterstand moeten blijvend aandacht houden.

ZONDAG In het verkiezingsprogramma wordt aangegeven dat de invoering van de koopzondag wordt betreurd. Met dat als een gegeven aannemen wil de ChristenUnie/SGP de zondagsrust zo veel mogelijk blijven bevorderen. Men blijft tegenstander van de komst van een coffeeshop in de gemeente Nijkerk. De gemeente moet zich sterk maken voor het voorkomen van drugsbezig en straathandel. Zorgen maakt de partij zich over het groeiende alcoholgebruik en vindt dat een aanpak daarvan noodzakelijk is.

Breedtesport moet worden gestimuleerd maar daarin moet ook worden geïnvesteerd. Leerlingen in het basisonderwijs moeten worden gestimuleerd meer te bewegen. Gepleit wordt voor een snelle herziening van het subsidie- en accommodatiebeleid om de gegroeide ongelijkheid recht te trekken.

TREINEN Een frequentie van vier treinen per uur wordt dringend gewenst gevonden. Gepleit wordt voor aanleg of verbetering van een snelfietsnetwerk op regionaal niveau. Onderwijs en bedrijfsleven moeten beter op elkaar aansluiten om voldoende en gekwalificeerd personeel te krijgen. Extra aandacht wordt gevraagd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Agrarische bedrijven moeten de ruimte krijgen voor een goede bedrijfsvoering. Er moet een plan van aanpak komen, zo bepleit de CU/SGP, voor de sanering van asbestdaken. Het gebruik van elektrische voertuigen moet worden gefaciliteerd. Gezocht moet worden naar betere mogelijkheden voor recycling van zowel huishoudelijk als - bedrijfsafval.

HULPVERLENERS Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners mag niet worden getolereerd. De wijkagent moet wat CU/SGP zichtbaar zijn in de wijk. Onderzoek wordt gevraagd naar de vestiging van een ambulancepost in Nijkerk. Thuisprostitutie moet worden geweerd. Gepleit wordt voor voldoende sociale huurwoningen. Het Hoevelakense Bos moet aan de zijde van de Amersfoortseweg beter worden ontsloten met een veiliger toegang en een betere parkeerplaats. Gepleit wordt voor een consequente verkeershandhaving. Geluidsoverlast van wegen moet worden tegen gegaan. Voor jeugd moeten er voldoende speelmogelijkheden komen. Men spreekt zich uit tegen de komst van een crematorium in Nijkerk. Verhoging van de onroerendzaakbelasting is voor de ChristenUnie/SGP alleen bespreekbaar wanneer de betaalbaarheid van wettelijke voorzieningen in het geding is.