• Wijnand Kooijmans

Zes appartementen op plek HunterStunter

NIJKERK Op de plek van het pand aan de Vetkamp, waarin HunterStunter was gevestigd, mogen zes appartementen worden gebouwd. Het huidige pand wordt gesloopt.

Wijnand Kooijmans

Voor de bouw moet onder meer de bestemming van het perceel worden gewijzigd van detailhandel in wonen. Gezien de ligging van het pand vindt het college van burgemeester en wethouders dit ook passend voor de omgeving. Wel moet een hogere grenswaarde worden vastgesteld wat betreft geluid. Maximaal is 48 decibel toegestaan. Door het verkeer op de Vetkamp wordt deze met vijftien decibel overschreden. Verhoging van de grens wordt niet als bezwaarlijk gezien.

Het college geeft aan dat aan de Vetkamp de kosten van geluidbeperkende maatregelen, zoals geluidschermen of geluidsarm asfalt niet opwegen tegen het mogelijk maken met één woongebouw met zes appartementen. Uit een oogpunt van rechtszekerheid wordt het raadzaam gevonden het toestaan van een hogere grenswaarde en het verlenen van de omgevingsvergunning gelijktijdig te publiceren. Binnen de termijn van zes weken die hiervoor geldt kunnen dan eventuele bezwaren worden ingediend.

HOEVELAKEN Het college wil in principe ook meewerken aan een verzoek van de eigenaar van het perceel Stoutenburgerlaan 31 in Hoevelaken de bestemming van dit terrein te wijzigen van wonen naar een bedrijfsbestemming. Hiermee kan de grond deel gaan uitmaken van het naast gelegen bedrijventerrein Horstbeek.

Uitgangspunt is dat de waardevolle bomen en groen op het perceel behouden blijven. De bestaande woning mag eventueel behouden worden als markant element wanneer deze wordt omgevormd tot een ondergeschikt horecabedrijf welke ten dienste staat van de bedrijvigheid. Indien dit niet haalbaar is, mag de woning eventueel ook worden gesloopt. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

KNOOPPUNT Zelfstandige horeca en zelfstandige kantoorfuncties worden op het betreffende perceel niet toegestaan. Ook mag er geen detailhandel plaatsvinden. Bij het opstellen van het plan voor het perceel is rekening gehouden met de aanpak van knooppunt Hoevelaken. Het gaat dan om verbreding van de A1, de realisatie van een geluidscherm en aanpassing van het viaduct Stoutenburgerlaan over de A1. In het kader van deze ontwikkelingen wordt een deel van het betreffende perceel aangekocht door Rijkswaterstaat.

Door de eigenaar is het aanbod gedaan een voetpad dat eindigt bij zijn perceel door te trekken richting de Stoutenburgerlaan. Hiermee wordt een extra verbinding gecreëerd vanuit Horsthoek richting station Hoevelaken. Het college ziet dit als een positieve ontwikkeling maar geeft aan dat dit een aangelegenheid is tussen de eigenaar en Rijkswaterstaat.

EURETCO De herontwikkeling van het terrein moet bovendien worden afgestemd met de plannen voor het naastgelegen terrein van Euretco. Op een deel van dit terrein is woningbouw voorzien. Ook moet nog een beoordeling plaats vinden door de commissie ruimtelijke kwaliteit. Indien ingrijpende aanpassing van het plan wordt gevraagd dan wordt het gehele plan opnieuw beoordeeld door het college.