Woningen op bedrijventerrein Horstbeek

HOEVELAKEN Indien de gemeenteraad van Nijkerk instemt met de plannen, wordt een deel van het bedrijventerrein Horstbeek in Hoevelaken bestemd voor de bouw van 66 woningen. Hiervoor worden drie panden aan de Bijenvlucht gesloopt. Tijdens een inloopbijeenkomst is in algemeenheid positief door omwonenden gereageerd op de plannen. Naar aanleiding van het indienen van zeven zienswijzen (bezwaren) is het oorspronkelijke plan wel op enkele punten aangepast.

Gezien de ligging van het gebied in de directe nabijheid van relatief drukke wegen, zoals de Koninginneweg en rijksweg A1 wordt het geluidsniveau dat wettelijk is toegestaan wel overschreden door het verkeerslawaai. Maar hoeft wat het college van burgemeester en wethouders de bouw van de woningen niet in de weg te staan. Bezwaren tegen het verleggen van de grens van de geluidswaarden worden dan ook ongegrond verklaard.

Door de provincie Gelderland is inmiddels een subsidie van 450.000 euro toegezegd om de woningbouw te realiseren. Zonder deze bijdrage bleek de financiële haalbaarheid van het project onder druk te staan. Het plan is, in samenspraak met de gemeente, ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Aalberts Ontwikkeling, Latei en Mulleners en Mulleners Architecten. Uitgegaan wordt van de bouw van 66 woningen maar het plan biedt door de flexibele opzet plek voor zeventig woningen.

GEEN ONDERZOEK Eén van de kritiekpunten op het plan is dat niet is onderzocht of er regionaal een actuele behoefte bestaat aan de geplande woningen. Ook wordt door de indieners van een bezwaarschrift erop gewezen dat op grond van de huidige regelingen er alleen woningen met een verdieping mogen worden gebouwd zonder lift. Daaraan bestaat, zo geven zij aan, geen behoefte gezien de doorzettende vergrijzing van de bevolking.

BEHOEFTE Het college schuift deze kritiek ter zijde, De herontwikkeling van een niet duurzaam bedrijventerrein naar een woningbouwplan dat past binnen de regionale behoefte voldoen, zo wordt aangegeven, prima aan de regels zoals deze door de provincie zijn gesteld. De crisis in de woningmarkt heeft wel geleid tot een beperkte stagnatie. Maar voor de komende tien jaar wordt uitgegaan van de behoefte aan 150 tot 200 woningen per jaar. De plannen de komende tien jaar 2.200 woningen te realiseren zijn daarmee in overeenstemming. Het plan Bijenvlucht is daar onderdeel van, net als het merendeel van de geplande woningbouw met 1200 woningen wordt gerealiseerd in het plan Doornsteeg.

WOONGENOT AANGETAST Eén van der bezwaren is afkomstig van een omwonende die vindt dat zijn privacy en woongenot wordt aangetast. Maar hiervan is, in de ogen van het college geen sprake, Het huidige bestemmingsplan staat grootschalige bedrijfsmatige activiteiten toe die voor veel meer geluidsoverlast en toename van verkeer zorgen dan de geplande woningbouw. Ook wordt de ontsluiting van het gebied gewijzigd waardoor de betreffende bewoner veel minder verkeer direct langs zijn woning krijgt.

Met de woningbouw komt ook een eind aan de leegstand van één van de te slopen gebouwen dat lange tijd gekraakt is geweest.