• Archief BDU Media

Woningbouw op terrein voormalige De Globe

HOEVELAKEN De bouw van elf woningen op het terrein van de voormalige basisschool De Globe in Hoevelaken leidt niet tot onaanvaardbare parkeerproblemen. De bouw van een nieuw schoolgebouw op deze locatie zou zelfs meer parkeerders aantrekken. Wel wordt een groene erfafscheiding geplaatst tussen de nieuw te bouwen woningen en de woningen aan de Resedalaan.

Wijnand Kooijmans

Tegen het plan is fel geageerd door omwonenden. Uiteindelijk zijn er zes bezwaarschriften ingediend welke hebben geleid tot kleine aanpassingen aan het plan. Vastgehouden wordt aan de bouw van vier woningen in de vrije sector, een koopwoning en zes sociale huurwoningen welke haaks op de J.J.A. Goeveneurlaan worden gebouwd. De grond is eigendom van de gemeente. Door het college van burgemeester en wethouders is gekozen te bouwen binnen de crisis- en herstelwet. Dat maakt dat indieners van bezwaren bij de Raad van State nadien geen nieuwe bezwaren meer mogen aanvoeren. Ook doet het hoogste rechtscollege op grond van deze wet binnen een half jaar uitspraak bij eventuele bezwaren.

Twee bewoners van de Resedalaan hebben bezwaren tegen de aanleg van een parkeergelegenheid, direct grenzend aan hun achtertuin. Het college deelt deze bezwaren niet, de gekozen oplossing wordt gezien als verkeersveilig en voldoet aan de parkeereisen welke de gemeente stelt als het gaat om nieuwbouwplannen. Door de aanleg van een twee meter hoge erfafscheiding wordt de overlast tot een minimum beperkt. De aanleg wordt vastgelegd in het bestemmingsplan om de omwonenden de zekerheid te geven dat de afscheiding er ook daadwerkelijk komt.

De bezwaren tegen extra verkeersaanbod en daarmee verkeersonveilige situaties op de Stoutenburgerlaan worden door het college niet gedeeld. Wethouder Wim van Veelen: "Het gaat om zo'n tachtig voertuigen extra per dag. Dat kan binnen de huidige wegenstructuur prima worden opgevangen. De komst van elf woningen trekt daarnaast minder verkeer aan dan het geval is bij de keuze voor de bouw van een nieuwe school."

Eén van de bezwaren is gericht tegen de bouw van sociale huurwoningen. Volgens hem is het beter alleen woningen in de vrije sector te bouwen omdat deze beter in de omgeving passen. Onder meer gaat het dan om de bouw van acht tot tien seniorenwoningen hetgeen, zo geeft de bezwaarde aan, ook beter past binnen het beleid van de provincie Gelderland.

De komst van de sociale huurwoningen past, zo geeft het college aan, echter prima binnen de woonvisie, zoals deze in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Eén van de uitgangspunten is dat 35 procent van alle te bouwen woningen in de goedkope sector wordt gerealiseerd. Door de keuze voor het plan, zoals dat er nu ligt, kan tevens de doorstroming beter worden bevorderd.

Kritiek dat fraaie bomen en unieke flora en fauna verloren gaat wordt niet gedeeld. De indiener van het bezwaarschrift denkt daarbij vooral aan zeldzame plantensoorten en vleermuizen en vogels. Het college verwacht echter niet dat beschermde diersoorten op het terrein van De Globe voorkomen. Mocht dit wel het geval zijn, dan worden op dit punt de wettelijke eisen nagekomen.