• Wijnand Kooijmans

Wijzigingen in plannen herinrichting Spoorstraat

NIJKERK De herinrichting van de Spoorstraat in Nijkerk wordt losgekoppeld van de te nemen verkeersmaatregelen aan de Coltoflaan. Aan de hand van eventueel ingediende bezwaren wordt een definitief ontwerp vastgesteld dat dan opnieuw ter inzage wordt gelegd.

Wijnand Kooijmans

De Spoorstraat is een belangrijke verbinding naar het winkelgebied van Nijkerk. Vanuit de visie 'aantrekkelijk Nijkerk' is het wenselijk een uniform beeld te creëren en de aankleding van de straat aan te doen sluiten op de eerdere herinrichting van onder meer de Oosterpoort, Van Reenenpark, Callenbachstraat, Frieswijkstraat en Torenstraat. Bovendien moeten er diverse onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd.

ONTWERP Naar aanleiding van een gesprek met belanghebbenden zijn er wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van het eerste ontwerp. De verwachting is, dat het huidige nieuwe ontwerp aansluit bij de wensen en behoeftes van de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De totale kosten worden geraamd op 663.500 euro. De werkzaamheden nemen, zo wordt geschat, drie maanden in beslag.

Tijdens de informatiebijeenkomst is onder meer gewezen op het gegeven dat al het verkeer rondom de Spoorstraat wordt geleid naar de spoorwegovergang. Dat wordt als een knelpunt ervaren, omdat hierdoor files ontstaan op de Oranjelaan en de Hoefslag. Eenrichtingsverkeer op de Spoorstraat tot de Krudopstraat en tot de Boni is daarbij als mogelijke oplossing aangedragen.

RONDWEG Het aangevoerde probleem wordt erkend. Het liefst wordt door het Platform Binnenstad Nijkerk gezien dat al het doorgaande verkeer om Nijkerk heen wordt geleid. Dat kan door de aanleg van een oostelijke rondweg. Maar hierover bestaat nog geen overeenstemming binnen de gemeenteraad van Nijkerk.

Het Platform is verantwoordelijk voor het herinrichtingsplan van de Spoorstraat. Vanuit hun visie wordt het ongewenst gevonden, dat er een doorgaande verbinding ontstaat tussen de Spoorstraat en de Frieswijkstraat. Dat zou doorgaand sluipverkeer in de hand werken.

In het plan is de verbreding van de trottoirs aan beide zijden opgenomen. In de Spoorstraat wordt het oude type lantaarnplaats geplaatst. Fietsers krijgen een prominente plek in het plan. Opzet is dat auto's achter hen blijven rijden.

TRAJECT Voor de Coltoflaan wordt een apart traject gevolgd. Eén van de pijlers in de visie 'aantrekkelijk Nijkerk' is het terugdringen van het doorgaande verkeer op de binnenring. De verwachting is dat door de maatregelen het verkeer op de betreffende weg sterk kan toenemen. Om dat te voorkomen is onder meer gedacht aan het instellen van eenrichtingsverkeer op de weg tussen de Krudopstraat en de Spoorstraat.

Dat leidde tot veel weerstand tijdens een informatieavond in december vorig jaar. De uiteindelijke keuze van de verkeersmaatregel op de Coltoflaan heeft geen invloed op de herinrichting van de Spoorstraat. Dat maakt dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten beide plannen los te koppelen van elkaar en daarmee te zorgen voor voortgang in de plannen voor de binnenstad.