• www.pixabay.com

Uitgifte van paspoorten moet zorgvuldiger verlopen

NIJKERK Er worden maatregelen genomen om de uitgifte van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten zorgvuldiger te laten verlopen. De basisregistratie moet ook worden verbeterd. Uit intern onderzoek van de gemeente blijkt dat de processen redelijk op orde zijn, maar dat het vooral schort aan de naleving.

Wijnand Kooijmans

Om verbetering aan te brengen gaat het college onder meer een specialist burgerzaken inhuren voor vierentwintig uur per week. Voor achttien uur per week wordt een baliemedewerker ingehuurd. De kosten worden geraamd op zeventigduizend euro en worden ter verantwoording voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij de beoordeling wordt gebruikgemaakt van een lijst van actiepunten en aanbevelingen om zaken rond de identiteitspapieren en de basisregistratie op orde te krijgen. Deze is afgegeven door de Rijksdienst voor identiteitsgegevens. Uit het onderzoek blijkt dat Nijkerk slechts 112 van de 400 punten scoort op het onderwerp 'Naleving.'

FUNCTIESCHEIDING Als het gaat om waardedocumenten moet er een goede functiescheiding zijn tussen onder meer het verstrekken en uitreiken. Deze functiescheiding is belangrijk voor het voorkomen van fraude, chantage of bedreiging van de medewerker. Theoretisch is dit in Nijkerk voor elkaar. In de praktijk komt het door onderbezetting echter regelmatig voor dat medewerkers elkaars functie moeten overnemen. Het is moeilijk om het rooster rond te krijgen tijdens de openingstijden van burgerzaken, mede door de bezetting twee dagen per week bij het loket Hoevelaken. Hierdoor komt het voor dat dezelfde persoon die een aanvraag om een paspoort behandelt, het paspoort in de week erna ook daadwerkelijk uitreikt aan de aanvrager.

PROBLEMEN Volgens het college van burgemeester en wethouders hebben zich bij het team burgerzaken de afgelopen jaren veel problemen voorgedaan. De capaciteit van het team is gekrompen, terwijl het aantal inwoners is gestegen. Ook zijn vier ervaren medewerkers vertrokken. Dat maakt dat meer inzet nodig is om te voldoen aan de strengere wettelijke eisen op het gebied van fraude en misbruik. Dit is opgevangen door meer digitaal te werken, door het invoeren van 'werken op afspraak' en door het bijspringen van het team Service & Info bij het loket Burgerzaken. Vanaf dit jaar wordt een afname verwacht van het aantal aanvragen voor documenten omdat deze een langere geldigheidsduur krijgen.

ONVOLDOENDE Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat alle maatregelen in de praktijk onvoldoende zijn gebleken, maar toch zijn aanvullende maatregelen gewenst. Het gaat dan om het investeren in procedures, kwaliteit en opleiding. Het onderzoek geeft ook aan dat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke voorschriften rond de basisregistratie. Met betrekking tot waardedocumenten voldoet de gemeente maar nauwelijks aan de voorschriften. Hier staat geen sanctie op, maar verwacht wordt wel dat het ministerie extra gaat toezien of de gemeente de zaken in de nabije toekomst wel op orde heeft.