• Geen windmolens en velden met zonnepanelen in groene zone tussen Hoevelaken en Amersfoort

    Rob Wesselingh

Uitbreiding Hoevelakense Bos

NIJKERK Meer natuurcompensatie voor de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken wordt gerealiseerd op grondgebied van Hoevelaken. Dit ondanks dat het grootste deel van het knooppunt op grondgebied van de provincie Utrecht is gelegen. Gedacht wordt vooral aan de aanplant van extra bosgebied als aanvulling op het Hoevelakense bos.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de presentatie van de eerste schetsontwerpen voor de invulling van de groene zone tussen de gemeenten Nijkerk en Amersfoort. Standpunten zijn niet bepaald. Veel hangt af of overeenkomsten kunnen worden afgesloten met de grondeigenaren. Want beide gemeenten hebben geen financiële middelen gereserveerd voor uitvoering van plannen in dit gebied. Soms misschien lastige onderhandelingen wanneer gronden met andere doeleinden zijn aangekocht dan nu opgenomen in de plannen. Dat maakt dat de gronden minder waard worden.

COMPENSATIE Rijkswaterstaat moet in totaal zeventig hectare aan natuurcompensatie bieden. Getracht wordt dit zo veel mogelijk in het gebied zelf te verwezenlijken. In het schetsontwerp is rekening gehouden met stoppende boeren. Getracht is dusdanig maatregelen te nemen dat verrommeling van het landschap wordt voorkomen. Onder meer is er ruimte opgenomen voor de bouw van enkele nieuwe woningen. Meer mensen kunnen dan genieten van de natuur en het is goed voor het beheer, zo is het argument.

Ook is er ruimte voor bedrijvigheid aan huis. Gedacht wordt dan bijvoorbeeld aan een schilder die een loods bouwt voor de opslag van zijn materialen of een kunstschilder met een atelier. Het bestaande bedrijventerrein op Amersfoorts grondgebied blijft als zodanig bestemd maar meer ingepast in het groen om het aanzien van de Nijkerkerstraat te verbeteren.

PADEN In het middengedeelte van het plan wordt gedacht aan de aanleg van wandel- en fietspaden. Om het gebied autoluw te maken zijn parkeerkofffers aan de randen voorzien. Het gebied moet open en toegankelijk blijven, zo is het uitgangspunt geweest bij het opstellen van de plannen.

Wethouder Wim van Veelen verwacht dat binnen een half jaar Rijkswaterstaat meer duidelijkheid geeft over de benodigde natuurcompensatie en de gelden die hiervoor beschikbaar zijn. Bij de plannen wordt ook het Gelders Landschap betrokken maar volgens nieuwe wettelijke regels mag deze organisatie geen voorrangspositie meer worden toegekend.

WINDMOLENS Duidelijk is dat in het schetsontwerp geen windmolens of een zonnepark meer is opgenomen, zoals aanvankelijk even dreigde.Zoals ook hoogbouw taboe is.Naar aanleiding van vragen van Joyce Remsbothan uit Hoevelaken wordt duidelijk dat eventueel wel een deel een recreatieve bestemming kan krijgen. Aangegeven wordt dat bijvoorbeeld een Amersfoortse ondernemer al jaren op zoek is naar een locatie voor paintball.

Een andere mogelijkheid is een manege. Aan de behoefte met paarden te kunnen rijden in het gebied bestaat een groeiende behoefte. Remsbothan maakte duidelijk aan voorzieningen als eeb klimmuur geen behoefte te hebben. Ook wil ze dat niet te veel wegen in het gebied worden aangelegd om het open karakter niet te verstoren.

TUINPARK Philip Kroon van de Stichting Natuur en Milieuzorg Noordwest-Veluee maakt zich zorgen over de Amersfoortse plannen voor de aanleg van een tuinpark met onder meer een voedselbos. Hij wees de Nijkerkse raadsleden erop dat zij in het verleden met een motie de komst van dit park hebben afgewezen.

Het dreigde even tot een inhoudelijke discussie te komen. Hans Boer (ChristenUnie/SGP) wil de discussie niet oprakelen. Maar maakte wel duidelijk dat hij het niet eens is met het Amersfoortse standpunt dat Amersfoort over haar grondgebied gaat en Nijkerk over haar grondgebied. En in het verleden daarover geen afspraken zijn gemaakt tussen beide gemeenten buiten het niet aanleggen van bijvoorbeeld klompenpaden.Boer denkt daar duidelijk anders over.

HAMMETJE De plannen van Amersfoort voorzien onder meer bij het Hammetje de aanleg van nieuwe recreatieve functies, zoals sport, scouting en daghoreca. Ook wordt gedacbt aan een natuurspeelplaats en een plek om een balletje te trappen. Ook is de aanleg van een extra fiets- en voetgangersbrug obij de Markerhaven over het riviertje De Laak gepland.