• Het pand aan het Willem waar inmiddels een vestiging van New York Pizza in zit.

    Wijnand Kooijmans

Toch vergunning voor pizzeria

NIJKERK Het bezwaarschrift van Kouwenaar Advocatuur tegen de omgevingsvergunning voor New York Pizza aan het Willem Alexanderplein is ongegrond verklaard. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gevraagde omgevingsvergunning af te geven.

Wijnand Kooijmans

In eerste instantie was door het college het bedrijf van rechtswege een vergunning verleend. Daar werd door het advocatenkantoor namens een bewoner van een boven de pizzeria gevestigde woning bezwaar tegen aangetekend. De rechtbank Gelderland was van mening dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd op welke wijze het aantal parkeerplaatsen voor de New York Pizza was getoetst aan de geldende parkeernorm.

HERSTEL In eerste instantie werd het college zes weken de tijd gegund dit te herstellen. Daaraan werd gevolg gegeven, maar naar de mening van de rechtbank onvoldoende. Dat deed de rechtbank besluiten het besluit van Nijkerk de bezwaren tegen het ontbreken van voldoende parkeerplaatsen ongegrond te verklaren te vernietigen.

De rechtbank oordeelde dat de gemeente in de aanvulling niet genoeg duidelijk heeft gemaakt hoe de benodigde vijf extra parkeerplaatsen op openbaar terrein kunnen worden afgewikkeld. Naar het oordeel van de rechter heeft het college daarmee geen concreet besluit genomen.

NOODZAKELIJK In het vonnis werd door de rechtbank bepaald dat voor de onderbouwing van het ongegrond verklaren van het bezwaar een parkeeronderzoek noodzakelijk is op en rond het Willem Alexanderplein. Dat is inmiddels uitgevoerd door het houden van tellingen op meerdere momenten. Volgens wethouder Wim Oosterwijk is daaruit gebleken dat er geen sprake is van een ontoelaatbare parkeerdruk.

Het college heeft in het nieuw genomen besluit wel een aantal extra voorwaarden opgenomen. Voor zover bij het bezorgen brommers en scooters worden gebruikt moeten deze zijn voorzien van een elektromotor. De vervoersmiddelen moeten op een zodanige wijze worden gestald dar voetgangers hierdoor niet worden gehinderd.

OPENINGSTIJDEN Ook is door het college bepaald dat de reclame-aanduiding alleen mag worden verlicht tijdens de openingstijden. Tijdens de openingstijden moet minimaal één prullenbak op de stoep nabij de pizzeria worden geplaatst om zwerfafval te voorkomen.

Het nieuw genomen besluit betekent dat opnieuw bezwaren kunnen worden ingediend door de betreffende bewoner tegen de nu verleende vergunning. Tijdens het proces dat is gevoerd, zijn de bezwaren van hem tegen een onaanvaardbare toename van verkeer en aantasting van zijn woon- en leefklimaat door de rechtbank ongegrond verklaard.

PARKEERPLAATSEN Alleen op het punt van het parkeren werd hij in het gelijk gesteld. De mening van de gemeente dat bij de bouw van het flatgebouw waarin de pizzeria is gevestigd al een overschot aan parkeerplaatsen is gerealiseerd werd door de rechtbank als onvoldoende grond voor het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift gezien.

Het advocatenkantoor heeft het dossier op dit moment gesloten en opent dit alleen wanneer bezwaarde hierom vraagt.