• De woningcorporaties gaan geen extra huurverhogingen aan scheefwoners doorberekenen.

    Wijnand Kooijmans

Toch nieuwe startersregeling in Nijkerk

NIJKERK Er komt toch een nieuwe startersregeling binnen de gemeente Nijkerk. Het gaat om woningen die maximaal tweehonderdduizend euro kosten. Kopers kunnen hiervoor maximaal 25.000 euro en de lening wordt alleen verstrekt aan huishoudens met een bruto-inkomen dat niet hoger is dan maximaal 38.500 euro.

Wijnand Kooijmans

 

Indien de gemeenteraad instemt met dit voorstel van het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders is er voorlopig geld beschikbaar voor elf nieuwe startersleningen. Met het voorstel wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de Woningstichting Nijkerk (WSN), de Alliantie en de HuurdersOrganisatie Nijkerk.

WIJZIGINGEN De nieuwe regeling is op drie punten gewijzigd ten aanzien van de inmiddels stopgezette vorige regeling. Onder meer betreft het de verlaging van de maximale aankoopkosten met 20.000 euro en een verlaging van het maximaal leenbedrag van 40.000 naar 25.000 euro. In de oude regeling was er ook geen beperking opgelegd ten aanzien van het inkomen. Met de nieuwe regeling verwacht het college dat meer leningen kunnen worden verstrekt voor het beschikbare bedrag. De starterslening is overigens wel alleen verstrekt indien mensen kunnen aantonen deze echt nodig te hebben en niet via een reguliere hypotheek een woning kunnen kopen. Bij het opstellen van het voorstel is, volgens wethouder Wim van Veelen, onder meer gekeken op welke manier de starterslening zo veel mogelijk bijdraagt aan de doorstroming vanuit sociale huurwoningen. ,,Daarnaast hebben wij ervoor gekozen de lening ook nog steeds mogelijk te maken voor starters op de woningmarkt omdat zij anders zijn aangewezen op een sociale huurwoning."

SCHEEF WONEN Doorstromers zijn huishoudens met een inkomen tussen de 34.000 en 43.000 euro. Het betreft een groep welke het lastig heeft als het gaat om het kopen van een woning. Volgens het NIBUD hebben huishouden met een inkomen van 34.000 euro ongeveer 595 euro per maand beschikbaar voor een huur- of koopwoning. Vanwege wetgeving van het Rijk komt deze groep echter niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning van woningcorporaties. Uit cijfers blijkt overigens dat het percentage mensen dat zogenoemd 'scheef' woont in de praktijk meevalt. Het gaat dan om mensen die gezien hun inkomen eigenlijk niet in een sociale huurwoning zouden mogen wonen. In 2015 werd er nog vanuit gegaan dat het om 36 procent van de huurders ging. Van Veelen: ,,Inmiddels blijkt dat dit bij de WSN op twintig procent ligt en bij de Alliantie op tien procent. Dat maakt dat meer huurwoningen binnen de sociale sector voor de doelgroep beschikbaar zijn dan waar wij van zijn uitgegaan."

Wethouder Van Veelen: ,,Dat maakt ook dat wij met de woningcorporaties de afspraak hebben gemaakt dat een zekere mate van 'scheefwonen' acceptabel is. Daarbij speelt een rol dat middeninkomens onvoldoende alternatieven hebben, maar ook leefbaarheidsaspecten spelen mee."