• Het Omega kantoorpand waarin statushouders en starters worden gehuisvest.

    Wijnand Kooijmans

Statushouders niet in Omega

NIJKERK Het plan van de gemeente Nijkerk statushouders te huisvesten in een deel van het kantoorpand van Omega aan de Spoorkamp kan voorlopig geen doorgang vinden.

Wijnand Kooijmans

 

Eigenaren zagen hun bezwaar in eerste instantie toegewezen door de rechter. Door projectontwikkelaar Van Bekkum is tegen deze uitspraak bezwaar aangetekend. Dat dient echter pas 20 september van dit jaar. Onderbrengen van statushouders in dit pand is daarmee, zo geeft het college aan, van de baan.

 

VERBOUW Uitgegaan werd van de verbouw van een deel van het kantoorpand naar 24 woningen voor een periode van tien jaar. Door de eigenaren is ook bezwaar ingediend tegen de omgevingsvergunning. Deze procedure loopt nog. Voor het college is het maar zeer de vraag of het pand hierdoor kan worden ingezet voor woningen voor statushouders. Wel is men gestart met een onderzoek of het mogelijk is om het noordelijk deel van Spoorkamp een bestemming 'wonen' te geven. Doel is dit gebied een definitieve woonbestemming te geven, eventueel in combinatie met kantoren.

 

HUISVESTEN Nijkerk moet dit jaar nog 34 statushouders huisvesten van de 58 personen die als verplichting zijn opgelegd. Voor de komende jaren wordt uitgegaan dat jaarlijks tussen de vijftig en honderd statushouders moeten worden gehuisvest. In 2016 kreeg Nijkerk nog de plicht 104 personen onder te brengen in een woning. Dat het er in 2017 58 zijn heeft te maken met het verlenen van minder vergunningen dan vooraf werd aangenomen. Om te voorkomen dat reguliere woningzoekenden langer op een woning moeten wachten door de komst van statushouders heeft de gemeente met de Woning Stichting Nijkerk (WSN) afgesproken dat 54 sociale huurwoningen extra worden gebouwd.

Daarnaast schorten de WSN en De Alliantie het plan om woningen te verkopen op zodat rond de dertig woningen langer op de markt beschikbaar blijven als sociale huurwoningen.

 

CONSULENT Inmiddels heeft Nijkerk een tweede consulent ingezet voor de begeleiding van statushouders naar vormen van arbeidsparticipatie. Het aantal van 145 statushouders maakt, zo geeft het college aan, dit nodig. Nijkerk wil het liefst de begeleiding van statushouders die aan deze gemeente zijn toegewezen al starten in de asielzoekerscentra.

Praktisch gezien stuit men hierbij op twee bezwaren. De betreffende statushouders zijn verspreid over het gehele land. Dat bemoeilijkt de scholing of de toewijzing van wat langer durende werkervaringsplekken. Ook worden de twee consulenten nog volledig in beslag genomen door de begeleiding van al in Nijkerk woonachtige statushouders.

 

ALLEENSTAAND Uit de ervaring van de afgelopen jaren is een derde deel van de statushouders alleenstaand. Zij komen niet voor een zelfstandige woonruimte in aanmerking maar alleen voor kamerbewoning. Twaalf personen zijn in dit kader gehuisvest aan de Kardinaal Alfrinklaan in woningen die daarvoor in gebruik waren voor begeleid wonen. Tweederde van de statushouders wordt gevormd door statushouders. Hiervan uitgaande verwacht het college dat jaarlijks tussen de dertig en veertig woningen nodig zijn voor hun huisvesting. Hoewel formeel geen taak van de gemeente wordt  toegezien op het volgen van de inburgersingscursussen.