• Harry Koelewijn

St. Jozef langer in gebruik voor huisvesten statushouders

NIJKERK Woningstichting Nijkerk (WSN) wil het zusterhuis van Huize St. Jozef verlengen tot 11 januari 2022. De huidige vergunning loopt in maart van dit jaar af. Het college van burgemeester en wethouders wil meegaan in het verzoek, zo blijkt uit een brief aan de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Op dit moment komen er nog steeds statushouders binnen. In het zusterhuis zijn 31 kamers aanwezig waar statushouders per twee personen een toilet en douche lenen. Uiteindelijk moeten de statushouders doorstromen naar een zelfstandige woning. Vanaf de ingebruikname van het zusterhuis zijn er 46 statushouders ingestroomd en veertien uitgestroomd.

In het laatste geval gaat het vooral om statushouders (13 in totaal) die door gezinshereniging doorstromen naar een zelfstandige woning. Zodra de kleine wooneenheden aan de Spoorkamp in gebruik worden genomen stromen zeven statushouders door naar deze zelfstandige woonvorm.

VERKENNEN Naast de opvang van statushouders wil de WSN de mogelijkheden verkennen om het zusterhuis in de toekomst mogelijk te gebruiken voor tijdelijke huisvesting van bewoners van het huidige woonzorgcentrum Huize St. Jozef. De woningstichting bevindt zich nog in een oriënterende fase wat betreft de toekomst van het zorgcentrum.

Het uitwerken van het definitieve plan met daarbij de mogelijkheden van het zusterhuis vergen echter tijd. In 2018 en 2019 blijven echter nog voorlopig een aanzienlijk statushouders in het zusterhuis gehuisvest.

LEEFBAARHEID Om de leefbaarheid van het complex te verbeteren wil de WSN van de zes wel hele kleine kamers op de bovenste verdieping twee ruimere eenheden maken. Ook wordt ingezet op meer toezicht op het woongebruik door de complexbeheerder. In verband met dit plan wordt een nieuwe gebruikersvergunning aangevraagd.

Bij een aantal van de statushouders die in het zusterhuis verblijven bestaat, zo wordt aangegeven het idee dat zij voor maart van dit jaar automatisch een zelfstandige woning hebben of krijgen aangeboden. Met hen worden daarom door de WSN individuele gesprekken gevoerd om aan te geven dat dit niet per definitie het geval is.

ZOEKEN Maar ook dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het blijven zoeken naar een (volgende) woning. In samenwerking met Vluchtelingenwerk wordt aan de huidige bewoners nogmaals uitgelegd hoe zij zelfstandig kunnen zoeken en reageren op woningen welke te huur worden aangeboden.

Omwonenden worden schriftelijk geïnformeerd over de plannen de tijdelijke huisvesting te verlengen.