• Waterschap Vallei en Veluwe

Slootcontroles buitengebied in eerste week november

NIJKERK Voor goed waterbeheer is het onderhoud van de sloten, beken, rivieren en kanalen van groot belang. Waterschap Vallei en Veluwe onderhoudt zelf de grotere watergangen. Daarnaast controleert het waterschap tijdens de zogeheten najaarsschouw van 1 tot en met 4 november of het onderhoud van de schouwsloten goed is uitgevoerd door de aanliggende eigenaren. Door goed onderhouden watergangen zorgen het waterschap en de onderhoudsplichtigen er samen voor dat wateroverlast en onveilige situaties worden voorkomen.

Het waterschap controleert of de oevers en waterplanten van de schouwsloten zijn gemaaid; planten en vuil uit watergangen en van de taluds zijn verwijderd; in het water hangend hout is verwijderd; en de in- en uitstroom van duikers of bruggen vrij is van planten, vuil en bagger. Het onderhoud aan de betreffende watergangen in het buitengebied moet voor 1 november klaar zijn.

WAARSCHUWING Onderhoudsplichtigen - doorgaans de eigenaren van grond langs een schouwsloot - krijgen een waarschuwing als tijdens de schouw blijkt dat het onderhoud niet goed is uitgevoerd. Eind november vindt dan een 'herschouw' plaats. Als dan het onderhoud niet is gedaan, volgt een boete en een laatste verzoek om het onderhoud aan de watergang uit te voeren. Dit verzoek wordt gericht aan de onderhoudsplichtige. Als dan het onderhoud nog steeds niet is uitgevoerd, voert het waterschap het onderhoud zelf uit op kosten van de eigenaar . Daar bovenop komen de voorbereidingskosten.

Waterschap Vallei en Veluwe is bezig met het veranderen van de regelgeving omtrent de verantwoordelijkheden rond het slootonderhoud, ook wel bekend als 'het nieuwe ABC'. Dit heeft in 2016 nog géén gevolgen voor de onderhoudsplicht.

INFORMATIE Meer informatie over de najaarsschouw is te vinden op: https://www.vallei-veluwe.nl/najaarsschouw.