• Lex van Lieshout / ANP XTRA

Regels voor bijzondere bijstand wijzigen

NIJKERK Ouders die met hun kinderen meereizen voor een medische behandeling buiten de gemeente Nijkerk komen tot het achttiende jaar van het kind in aanmerking voor een reisvergoeding. Tot nu toe was dat twaalf jaar. Dat werd erg jong gevonden om alleen te reizen en daarom is de leeftijd verhoogd.

Wijnand Kooijmans

Het is één van de wijzigingen die door het college van burgemeester en wethouders wordt voorgesteld aan de gemeenteraad als het gaat om de vaststelling van de regels voor bijzondere bijstand. Gelijktijdig wordt ook de verordening individuele inkomenstoeslag aan de raad aangeboden. In totaal kosten de aanpassingen de gemeente Nijkerk dertigduizend euro, zo is de verwachting van het college in het voorstel aan de raad.

BEOORDELING Eén van de aanbevelingen van het Nibud, dat onderzoek heeft gedaan naar het minimabeleid van de gemeente Nijkerk, is om bijzondere bijstand voor de kosten van peuterspeelzaal en kinderopvang te verstrekken. Als reden wordt gegeven dat het goed is voor de ontwikkeling van taal en sociale vaardigheden als kinderen tussen de twee en vier jaar regelmatig in contact komen met andere kinderen, buiten het gezin. Het college wil echter vasthouden aan de huidige individuele beoordeling. In de huidige beleidsregels is al voorzien in een vergoeding, zij het onder de voorwaarde dat de opvang noodzakelijk is.

Er dient daarmee een beoordeling van de noodzaak plaats te vinden: de ontwikkeling van het kind wordt daarbij betrokken. Niet in alle gevallen is het voor de ontwikkeling van een kind nodig om begeleid te worden in contacten met andere kinderen, zo vindt het college. De termijn waarop kosten waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd, wordt wel verruimd. Tot nu toe mochten de kosten zich maximaal één maand voor de aanvraag hebben voorgedaan. Dit wordt verruimd naar drie maanden. De huidige tijdgeest vraagt, zo wordt aangegeven, om minder rigide voorschriften, procedures en termijnen. Een termijn van drie maanden wordt in de praktijk goed werkbaar gevonden, zowel voor de inwoner als de ambtelijke organisatie.

REGELING De regeling voor de legeskosten van een gehandicaptenparkeerkaart en van een aanvraag voor een woningurgentie wordt op termijn wel aangepast. Het college vindt de huidige regeling omslachtig. De inwoner moet deze kosten eerst aan de gemeente betalen en kan deze vervolgens, bij een laag inkomen, terugvragen via de bijzondere bijstand. De legesverordening wordt per 1 januari 2020 gewijzigd, de Wmo-verordening naar verwachting in de eerste helft van 2020. Bij deze wijzigingen wordt de eigen bijdrage, respectievelijk legeskosten voor de minima geschrapt. Tot dan blijft de huidige regeling ongewijzigd.

Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat echtparen, met en zonder kinderen, een inkomenstekort hebben van maximaal dertig euro per maand. Om daarin tegemoet te komen, wordt de langdurigheidstoeslag verhoogd met 360 euro. Voorwaarde is wel dat geen zicht bestaat op een verbetering van het inkomen van de aanvrager.