Radiostilte rond optreden gemeente tegen De Laak

NIJKERK Bezwaar op bezwaar maakt dat de situatie rond het evenementencentrum De Laak in Nijkerkerveen een uiterst complexe zaak is. Dat zegt wethouder Marly Klein van de gemeente Nijkerk. Maar verbindt daaraan wel de belofte dat de gemeente handhavend optreedt waar nodig. Een uitspraak van de Raad van State en een nog te verwachten uitspraak van de rechtbank maken echter dat op dit moment als het ware een radiostilte in acht wordt genomen.

Wijnand Kooijmans

Door de fractie van ChristenUnie/SGP waren vragen gesteld. Bij hen leeft het idee dat ten opzichte van De Laak door het college van burgemeester en wethouders een coulanter beleid wordt gevoerd dan ten opzichte van iedere willekeurige andere burger of bedrijf.

Van invloed is onder meer een uitspraak van de Raad van State. Het hoogste rechtscollege vernietigde het onderdeel van het bestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen voor zover het betrekking had op De Laak. Reden was dat de gemeenteraad onvoldoende onderzoek had gedaan of het toestaan van een partycentrum niet tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de omwonenden leidt. Onder meer als het gaat om het veroorzaken van meer geluidsoverlast en de gevolgen van het parkeren. Dat maakt dat de gemeente extra onderzoek moet doen naar de verschillen in de vorige bestemming als disco en de nieuwe bestemming als partycentrum als het gaat om onder meer de aard en het tijdstip van evenementen, het aantal bezoekers en het benodigde aantal parkeerplaatsen.

Dat maakt dat door het college van burgemeester en wethouders is besloten, zo zegt Klein, voorlopig niet handhavend op te treden tegen het illegaal gebruik van agrarische gronden om zonder vergunning het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. In de tussentijd blijft de gemeente wel controleren of er geen sprake is van overschrijding van de geluidsnormen. Zodra blijkt dat De Laak in overtreding is wordt handhavend opgetreden door inning van opgelegde dwangsommen. Met een eventueel optreden tegen het weigeren van de vergunning voor een deels gerealiseerde uitbreiding van het evenementencentrum wordt gewacht tot hierover een definitieve uitspraak is gedaan door de Rechtbank.