• Een artist impression van een aantal jaar terug over één van de mogelijkheden voor een nieuw gemeentehuis.

Projectgroep werkt vier mogelijkheden uit voor Huis van de Stad

NIJKERK Een projectgroep met belanghebbenden uit de Nijkerkse binnenstad en de gemeente werkt momenteel aan varianten voor het Huis van de Stad. Hiervoor worden vier varianten uitgewerkt; twee varianten voor verbouw van het huidige stadhuis en twee varianten voor nieuwbouw van een Huis van de Stad op het Kerkplein of de Havenkom. Om de varianten straks goed te kunnen afwegen is een voorstel voor het proces en de criteria voor beoordeling opgesteld. Het college stelt de raad voor deze vast te stellen.

De gemeente heeft vorig jaar gekeken naar mogelijkheden voor verbouw van het huidige stadhuis. Dit was omdat de huidige huisvesting niet voldoet aan de huidige eisen van dienstverlening, onvoldoende mogelijkheden biedt voor de wens om ook maatschappelijke organisaties een plek te bieden en niet aansluit bij de andere, flexibele manier van werken van de ambtelijke organisatie. De huisvesting is technisch verouderd en de gemeente wil een duurzamer gebouw, passend bij de ambitie om een CO2 neutrale gemeente te worden. In de Visie Aantrekkelijk Nijkerk die door werkgroepen uit de Nijkerkse binnenstad is ontwikkeld, zijn daarnaast plannen opgenomen voor de ontwikkeling van de locaties Kerkplein en Havenkom. De werkgroepen noemen nieuwbouw van het Huis van de Stad als mogelijkheid op deze locaties. De gemeente wil ook deze varianten meewegen in de keuze voor het Huis van de Stad.

Voor de huidige locatie van het stadhuis worden twee varianten uitgewerkt. Het gaat om een beperkte verbouwing en een uitgebreide renovatie. Voor zowel het Kerkplein als voor de Havenkom worden twee opties uitgewerkt. Een optie met nieuwbouw van het Huis van de Stad en een optie zonder gemeentelijke huisvesting. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat voor beide locaties er na de zomer een plan op hoofdlijnen gereed is, ook als daar geen huisvesting van de gemeente komt. Bovendien is het belangrijk om bij de keuze voor een variant duidelijk te hebben wat de gevolgen zijn voor de andere locaties, meldt de gemeente in een persbericht.

De vier varianten worden beoordeeld door de eigenaren van de locaties Kerkplein en Havenkom, door een stedenbouwkundige, door de werkgroep binnenstad en door de gemeente als gebruiker van een Huis van de Stad. Voor elke beoordeling zijn mogelijke criteria opgesteld. Daarnaast wordt met de werkgroep binnenstad overlegd hoe omwonenden betrokken kunnen worden. Het voorstel is om voor de zomer de varianten en de beoordeling op de criteria te presenteren aan het college en de gemeenteraad. Besluitvorming zou vervolgens in september en oktober 2016 kunnen plaatsvinden.

De gemeenteraad behandelt naar verwachting het voorstel voor het proces en de criteria in de raadsvergadering van 21 april.