• Wouter van Dijk

PRO21: veel vragen rondom leerlingenvervoer

NIJKERK De raadsfractie van PRO21 wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoeveel leerlingen uit de gemeente Nijkerk langer dan zestig minuten in de bus zitten die hen van en naar school brengt. Het is één van een lange lijst van vragen die door de partij worden gesteld over het leerlingenvervoer.

Wijnand Kooijmans

Door het college is recent een raadsbrief verstuurd waarin wordt aangegeven dat met ingang van 1 augustus een proef start om leerlingen die daarvoor in aanmerking komen met het openbaar vervoer te laten reizen. Of hen naar en van school te laten fietsen. PRO21 wil weten op welke wijze ouders betrokken zijn geweest bij een uitgevoerd onderzoek naar de reisduur. Maar ook hoe ouders en hun kinderen het leerlingenvervoer ervaren, zoals dat momenteel is georganiseerd. Gevraagd wordt of de ervaringen overeen komen met de ervaringen van de regionale klankbordgroep of ouders uit andere gemeenten.

REISDUUR De klankbordgroep heeft aangegeven begrip te hebben voor de keuze de maximale reisduur op negentig minuten te houden. Dit gezien de financiële aspecten die kleven aan een kortere reistijd. PRO21 vraagt zich echter af of de klankbordgroep ook inhoudelijk heeft gereageerd op de reisduur van negentig minuten.

ZESTIG MINUTEN Gevraagd wordt of het college, in overleg met schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van schoolbesturen, wil onderzoeken op welke wijze leerlingen uit Nijkerk meer passend onderwijs binnen de eigen gemeentegrenzen kunnen krijgen. PRO21 geeft aan dat binnen de regio Amersfoort gemeenten wel voor een maximale reistijd van zestig minuten hebben gekozen. Ze willen daarom weten of het Nijkerkse college bereid is deze reistijd ook in te brengen bij een volgende aanbesteding.

PROJECTPLAN In het projectplan 'zelfstandig reizen leerlingenvervoer' is opgenomen dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig naar school gaan en minder afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer. PRO21 vraagt zich af welke criteria het college hanteert om de indicatie voor leerlingenvervoer weer te activeren. Maar ook hoe wordt gehandeld wanneer daarover verschil van inzicht bestaat tussen de gemeente en de ouders, bijvoorbeeld wanneer de ouders vinden dat het project niet succesvol is verlopen.

NEGATIEVE GEVOLGEN Aangegeven wordt dat er voor moet worden gewaakt dat kwetsbare kinderen negatieve gevolgen ondervinden van de applicaties die aan de proef zijn verbonden. Gevraagd wordt of met de gegevens die de gemeente vraagt van ouders wordt voldaan aan de algemene verordening gegevensbescherming. Ouders moeten bijvoorbeeld alle recente medische dossiers meesturen. Anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

BEOORDELING VAN AANVRAAG Daaraan gekoppeld is de vraag welke verklaringen wettelijk nodig zijn voor de beoordeling van een aanvraag. Ook hoe de beoordeling van welke vorm van vervoer leerlingen nodig hebben plaatsvindt. En welke rol de school en het samenwerkingsverband spelen bij deze beoordeling. Het college wordt tevens gevraagd of ze bereid is te onderzoeken hoe het proces rond de toetsing laagdrempeliger voor ouders kan worden gemaakt en of men de ouders hierbij wil betrekken.