• Gerrit Steen

Plan openstelling bunker nu definitief

HOEVELAKEN De bunker aan de Weldammerlaan wordt het hele jaar door toegankelijk. Het is één van de eisen welke door de gemeente Nijkerk is verbonden aan de bouw van een extra woning aan deze weg. Het hier gevestigde agrarische bedrijf wordt definitief gestaakt.

Wijnand Kooijmans

Het ontwerp-bestemmingsplan waarin de bouw van de woning mogelijk wordt gemaakt wordt door de gemeente Nijkerk ter inzage gelegd. De aanvrager heeft voldaan aan vrijwel alle onderzoeken die waren vereist voor de medewerking van de gemeente. Alleen over het bodemonderzoek en de asbest inventarisatie vindt nog overleg plaats tussen de beide partijen. Dat staat de voortgang van de procedure niet in de weg.

De nieuwe woning mag het zicht op de monumentale bunker vanuit het zuiden niet wegnemen. De aanwezige paardenbak verdwijnt in het landschappelijke inpassingsplan. De bunker wordt door aanvrager niet meer gebruik als bijgebouw en door hem ontdaan van de klimop. De bunker gaat ontsloten worden met een voet- en ruiterpad. Ook werkt de eigenaar mee om het pad te verbinden met de verderop gelegen gronden in het Hoevelakense bos. Over de plaats en de aanleg van het pad vindt nog overleg plaats.

Een overblijvend perceel ten zuiden van de extra te bouwen woning wordt omgezet in bloemrijk grasland. Alle afspraken zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en in een overeenkomst tussen de gemeente en de betrokken eigenaar.

Na de inspraakperiode wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling.