• Google Maps

Maatregelen Coltoflaan voorlopig op de lange baan

NIJKERK Er wordt nog geen definitief standpunt ingenomen door de gemeente over te nemen maatregelen op de Coltoflaan. De huidige situatie wordt gehandhaafd, maar wel wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar het aantal voertuigen dat deze weg gebruik maakt. Dat is besloten door het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

In het verkeersplan voor de binnenstad van Nijkerk wordt aangegeven dat er een groep tegenstanders is als het gaat om het aanbrengen van een knip in de Coltoflaan. Argument is dat ze dan moeten omrijden. Omdat de weg niet is geschikt voor een groot verkeersaanbod, is het plan opgenomen dat een knip wenselijk blijft.

DISCUSSIE Tijdens het opstellen van de plannen voor de herinrichting van de Spoorstraat is opnieuw discussie ontstaan over de afsluiting van de laan. Dat leidde er toe dat beide trajecten los van elkaar worden aangepakt. Op een gemiddelde werkdag rijden er 1.800 voertuigen over de Coltoflaan. Uit onderzoek blijkt dat op een gemiddelde werkdag 860 doorgaande ritten worden gemaakt tussen de Callenbachstraat en de Stationsweg. Ongeveer zeventig procent maakt hiervoor gebruik van de Coltoflaan.

Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat ruim 35 procent van de ritten over deze laan doorgaand verkeer betreft. Het resterende deel is bestemmingsverkeer hetgeen inhoudt dat dit bewoners of bezoekers zijn van de Coltoflaan zelf maar ook de aanliggende straten, zoals onder meer de Spoorstraat, Meinsstraat en Krudopstraat.

FUNCTIE Het aandeel doorgaand verkeer is, zo voert het college aan, gezien de functie van de weg hoog. De totale hoeveelheid verkeer op de laan wordt echter nog acceptabel gevonden voor een weg waar maximaal dertig kilometer per uur mag worden gereden. Verwacht wordt dat het verder afwaarderen van verkeer op de binnenring het percentage doorgaand verkeer verder stijgt. Het treffen van maatregelen wordt dan noodzakelijk gevonden.

Gekeken is al wel naar mogelijkheden om het aandeel doorgaand verkeer te minderen. Een oplossing waarbij enkel door bebording bestemmingsverkeer wordt toegestaan is hierin niet meegenomen. Een dergelijke maatregel is niet doeltreffend en bovendien moeilijk te handhaven. Wel wordt gekeken naar een harde knip in de Coltoflaan maar ook naar een doorsteek van de Meinsstraat richting de Callenbachstraat en een bebordingsmaatregel welke wordt ondersteund voor cameratoezicht zoals in de binnenstad wordt toegepast.

VERKEER Gezien de hoeveelheid verkeer op de laan en het feit dat de verkeersbewegingen in en rondom Nijkerk nog kunnen veranderen wordt door het college nog geen keuze gemaakt. Indien het aantal voertuigen de 2.500 per etmaal overstijgt wordt opnieuw een afweging gemaakt over de te nemen maatregelen. Het eerder genomen besluit éénrichtingsverkeer in te stellen in de Coltoflaan wordt in afwachting daarvan ook niet uitgevoerd. Ook daarmee wordt gewacht.