• Peuters krijgen een lesje bewegen door buurtsportcoach Daniël.

    Harry Koelewijn

Buurtsportcoaches voldoen, behoefte in wijk Paasbos was niet bekend

NIJKERK De behoefte aan de inzet van een buurtsportcoach in de wijk Paasbos is niet bekend bij het college van burgemeester en wethouders. Maar ook niet bij Nijkerk Sportief en Gezond (NSG) waarin de buurtsportcoaches zijn ondergebracht.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt het college in antwoord op vragen van Boudewijn van der Woerd (VVD). Jaarlijks wordt voor de start van het nieuwe schooljaar een uitvoeringsprogramma opgesteld op basis vanuit de vraag vanuit de samenleving, het gemeentelijk beleid, afspraken met partners (bijvoorbeeld jeugd- en jongerenwerk) en de doelstellingen vanuit de subsidieregeling. De gemeente bepaalt uiteindelijk welke activiteiten door NSG worden uitgevoerd.

Indien de behoefte uit de wijk Paasbos kenbaar wordt gemaakt, wordt gekeken hoe hieraan alsnog invulling wordt gegeven. Het initiatief 'Trap de bal de zomer door' is binnen een week gestalte gegeven. Inmiddels zijn vijf trapveldjes verbeterd op grond van de uitkomst van het onderzoek naar de aanwezigheid en kwaliteit van de sportveldjes in de wijken van de gemeente Nijkerk. Op korte termijn wordt nog een zesde en laatste veld opgeknapt.

VERBREED Door het college wordt erop gewezen dat de focus van de NSG is verbreed en onder meer twee keer in de week een begeleid uur voor sporten door ouderen wordt gegeven door een buurtsportcoach. Hieraan kan kosteloos worden deelgenomen. Ook worden ouderencentra bezocht voor activiteiten en worden laagdrempelige leefstijlprogramma's ondersteund.

Het college ontvangt ieder kwartaal een rapportage van de NSG over de uitgevoerde activiteiten, het aantal deelnemers en het aantal uren dat is ingezet voor de activiteiten. Ook wordt hierover ook regelmatig met hen gesproken. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de inzet van de buurtsportcoaches bijdraagt aan gezondere Nijkerkse jongeren en senioren.

OPLEIDING Alle buurtsportcoaches hebben een hoogwaardige opleiding genoten en worden regelmatig bijgeschoold. Daarmee is de kwaliteit van de coaches, naar de mening, van het college, voldoende gewaarborgd.

Door de gemeente wordt ongeveer 220.000 euro ontvangen van het Rijk. Hiervan wordt tien procent ingezet voor de cultuurmakelaar, de rest wordt ingezet voor de zes buurtsportcoaches die actief zijn binnen de gemeente Nijkerk. Hier staat de verplichting tegenover van zestig procent aan cofinanciering. Dit bedrag wordt opgebracht door welzijnsinstellingen, sport- en beweegaanbieders, bedrijfsleven etc. De regeling loopt tot 2022.

VRIJWILLIGERS De rol van de buurtsportcoaches is veranderd van sportcoach naar een sportcoach die een verbindende en coördinerende rol heeft tussen buurt, onderwijs en sport. Naar aanleiding van een vraag van Van der Woerd of de buurtsportcoach op termijn kan worden vervangen door vrijwilligers geeft het college aan dat het soort werk dat de coaches vervullen niet kan gevraagd van vrijwilligers. Al hebben vrijwilligers in de ogen van het college altijd een toegevoegde waarde.

Het college geeft aan tevreden te zijn met de huidige Nijkerk Sportief en Gezond-aanpak. Mede omdat hiermee flexibel kan worden ingespeeld op de behoefte van de inwoners en, indien noodzakelijk, ook bijgestuurd kan worden.