• Harry Koelewijn

Aanpassing regels urgentie woningzoekenden

NIJKERK De nieuwe urgentieregeling voor woningzoekenden in Nijkerk is meer in overeenstemming gebracht met de regels die in omliggende gemeenten gelden. In vergelijking met andere gemeenten zijn de huidige Nijkerkse regels streng. Dat betekent dat het voor inwoners van Nijkerk moeilijker is om voor urgentie in aanmerking te komen. Tot het moment dat de raad de nieuwe regels heeft vastgesteld gelden de oude regels.

Wijnand Kooijmans

De gemiddelde zoektijd naar een woning is tussen 2016 en 2018 gestegen van acht maanden naar anderhalf jaar. Ook is de gemiddelde inschrijftijd in dezelfde periode toegenomen van vier naar 6,7 jaar. Woningen worden toegewezen op basis van de inschrijftijd. 

RECHT Een urgentieverklaring geeft recht op directe bemiddeling of voorrang bij reageren op een specifiek aanbod voor een periode van zes maanden. Dat betekent dat afgewogen wordt of iemand wel of niet in staat is om binnen zes maanden in de eigen woningbehoefte te voorzien.

In enkele uitspraken heeft een rechter aangegeven de huidige regeling te streng te vinden als er minderjarige kinderen bij de aanvraag betrokken zijn. Voor huishoudens met minderjarige kinderen is nu ook urgentie mogelijk. De huidige verordening is de afgelopen tijd bij minderjarige kinderen al ruimhartig toegepast.

BEROEP Erkend wordt dat het risico bestaat dat er door de verruiming van de urgentieregeling minder woningen beschikbaar komen voor reguliere woningzoekenden. De gemiddelde inschrijftijd neemt daardoor verder toe. Daarnaast is de verwachting dat er in de komende jaren vooral meer een beroep wordt gedaan op de urgentieregeling door uitstroom vanuit instellingen. Hierbij kan worden gedacht aan voorzieningen voor beschermd wonen, de jeugdzorg of een psychiatrische behandelkliniek.

In de nieuwe woonvisie wordt inzichtelijk gemaakt wat nodig is om in de woonwensen van de reguliere woningzoekenden te voorzien. Eind dit jaar moet de visie gereed zijn. De uitvoering van de urgentieregeling blijkt lokaal. Inwoners van de gemeente Nijkerk die een urgentie willen aanvragen, kunnen dit in het stadhuis doen. Er vindt een intakegesprek plaats, waarin ook wordt verkend wat de mogelijkheden zijn op de reguliere woningmarkt.