• Politie

Politie stopt vervoer verwarde personen zonder veiligheidsrisico

NIJKERK Verwarde personen binnen de gemeente Nijkerk worden vanaf 1 oktober niet langer vervoerd door de politie wanneer er geen sprake is van veiligheidsrisico's.

Wijnand Kooijmans

Door de politie wordt al langer aangegeven dat ze te veel tijd kwijt is met het vervoer naar de GGZ-instelling Veldwijk in Ermelo. Dit gaat ten koste van de overige dienstverlening en opsporing. Bovendien vindt de politie dat ze vaak ten onrechte wordt ingeschakeld voor het vervoer. Een betere inschatting van de situatie door de meldkamer moet ertoe bijdragen dat de crisisdienst van de GGZ eerder aanwezig is en een eerste behandeling in de thuissituatie al op gang kan komen.

PRAKTIJK In de praktijk komt het ook voor dat het vervoer naar een locatie voor de beoordeling van de verwarde persoon geen prioriteit krijgt van de meldkamer. In deze gevallen rijdt de politie dan maar naar Veldwijk in Ermelo. Gestreefd wordt daarom naar een betere beoordeling door de meldkamer.

Gemeenten dienen per 1 oktober van dit jaar over een sluitende aanpak voor verwarde personen te beschikken. Door het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders wordt verwacht dat deze datum niet wordt gehaald. Regionaal vindt pas na deze datum besluitvorming plaats al hetgeen om het verwerken van de meldingen en het vervoer.

BEHOEFTE De verwachting is dat er in de toekomst meer behoefte is aan zogenoemde respijtzorg. Dan kan het gaan om een persoon die een psychose voelt opkomen maar nog niet kan worden opgenomen. Dan moet er een locatie zijn waar deze persoon tot rust kan komen. Een dergelijke voorziening kan ook worden gebruikt voor een crisissituatie waarin iemand niet behoeft te worden opgenomen maar ook niet thuis kan blijven.

Voor de opvang in deze situaties is een lokale crisisopvang gewenst. Een oplossing vraagt tijd, zo zegt het college. Dat maakt dat de gemeenteraad hierover pas in een later stadium kan worden geïnformeerd. Indien op dit moment dergelijke situaties zich voordoen kunnen de betreffende personen worden ondergebracht bij Sustvarius.

PERSONEN Op grond van landelijke cijfers is berekend dat in de gemeente Nijkerk 35 personen tot de categorie verwarde personen moeten worden gerekend. In 2017 zijn in totaal 215 personen behandeld voor een ernstige psychiatrische aandoening. Er kwamen tachtig meldingen bij de politie binnen van overlast door verwarde personen of overspannen personen.

Op dit moment is er in Hoevelaken periodiek overleg gestart om volwassenen die zorg mijden of overlast veroorzaken vroegtijdig te signaleren. Dit tussen de gebiedsteams, politie, jeugd- en jongerenwerk en woningcorporaties. Streven is dit ook in te voeren voor Nijkerk en Nijkerkerveen.

MELDING Met de Woningstichting Nijkerk is de afspraak gemaakt dat bij moeilijk op te lossen huurachterstand een melding wordt gedaan bij de gebiedsteam. Gezamenlijk wordt dan bekeken hoe het best een oplossing kan worden geboden. Eventueel wordt bemoeizorg ingeschakeld.