• Artist impression

Plannen voor nieuwe woningen 'Nieboer-terrein´ en bij oude Aldi

NIJKERK Op het voormalige 'Nieboer-terrein' in Nijkerk worden 29 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om een voormalig bedrijfsterrein. De locatie van de voormalige Aldi aan de Brink wordt ingevuld met de bouw van tien woningen.

Wijnand Kooijmans

Voor de bouw van de 29 woningen is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Op dit moment ligt hierop nog een bedrijfsbestemming maar in de praktijk is deze vrijwel achterhaald. Dat maakt dat het college van burgemeester en wethouders van mening is dat de huidige functie en invulling van het terrein niet bijdraagt aan het waarmaken van de ambities voor de binnenstad van Nijkerk. Woningbouw past wel binnen dit streven.

HUURWONINGEN De woningen worden gerealiseerd in vier bouwblokken. Van de 29 worden er zeven huurwoningen. Naast de entree van het gebied en in de 'hoeken' van het plangebied worden parkeerplaatsen aangelegd. Dat maakt dat in het centrale deel van het hofje ruimte ontstaat voor groen en spelen.

Achter de bestaande woning Vrijheidslaan 29 wordt voorzien in parkeergelegenheid voor de Gereformeerde Gemeente. Dit in samenhang met de inrichting van de openbare ruimte in de Vrijheidshof, zoals het nieuwe woongebied gaat heten.

OMWONENDEN Met de omwonenden zijn inmiddels al diverse gesprek gevoerd. Op grond daarvan wordt verwacht dat de woningbouwplannen bij hen op weinig verzet stuiten. De meerderheid heeft tijdens de gesprekken positief gereageerd op de woningbouwplannen. De bouw van de woningen past ook binnen de visie zoals deze is ontwikkeld voor het gebied Torenstraat-Vrijheidslaan. De Vrijheidshof wordt omsloten door bebouwing van de Vetkamp, de Roemerstraat en de Bagijnenstraat en krijgt een uitrit op de Vrijheidslaan.

Het ontwerp-bestemmingsplan wordt vanaf 7 september zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen zienswijzen (bezwaren) worden ingediend. De verwachting is dat het plan uiteindelijk in de raad van 14 december kan worden goedgekeurd.

HISTORISCH Om de woningbouw op het voormalige Aldi-terrein te realiseren wordt onder meer een stuk grond van 75 vierkante meter verkocht aan Timmer Materieel in Putten. De nu nog aanwezige opstallen worden gesloopt. Volgens wethouder Wim van Veelen is het plan dusdanig aangepast dat het beter past bij het historisch karakter van het gebied.

In eerste instantie werd uitgegaan van de bouw van twaalf woningen. Onder meer had de Stichting Stadsgezicht Nijkerk principiële bezwaren tegen het plan. Hun kritiek richtte zich vooral tegen de komst van sociale woningbouw op de betreffende locatie. Jan Nobel van de stichting erkent dat behoefte bestaat aan sociale woningbouw in Nijkerk. Maar de voorgestelde locatie leent zich volgens hem daarvoor niet.

TOPLOCATIE Het gaat volgens de stichting om een toplocatie. Met vier gemeentelijke en een rijksmonument in de directe omgeving. De plek wordt om deze reden gezien als gezichtsbepalend voor de bezoeker die de stad binnenkomt of verlaat. Bij de keuze moet, zo vindt de stichting, meer aansluiting worden gezocht bij de stijl van de historische panden in de directe omgeving.