• Archief BDU Media

Plannen Euretco-terrein kunnen doorgaan

NIJKERK Er kan verder worden gegaan met de plannen voor het Euretco-terrein in Hoevelaken. Ondanks de nodige vragen die er leven bij de gemeenteraad, onder meer ten aanzien van geluidsoverlast en fijnstof. Maar ook ten aanzien van het woningbouwprogramma en de duurzaamheidseisen. Deze ontbreken op dit moment nog.

Wijnand Kooijmans

Euretco wil de bestaande bebouwing vervangen door een nieuw kantoorpand. Bestuurder Martin Richrath geeft aan dat de beursmarkt wordt overgebracht naar Houten. Veel van de bestaande ruimtes zijn overbodig door het afstoten van activiteiten en een gewijzigde bedrijfsvoering. In overleg met de gemeente Nijkerk is men tot de slotsom gekomen in Hoevelaken te willen blijven.

Omwonenden maken zich zorgen over de toenemende geluidsoverlast en toename van fijnstof. Op dit moment wordt al veel geluidshinder ondervonden. Eerdere pleidooien voor een geluidswal langs de Koninginneweg zijn niet gehonoreerd. Voorgesteld wordt te onderzoeken of een nieuwe rondweg kan worden aangelegd langs snelweg A1.

GELUIDSWAL Het nieuwe kantoorpand kan deels als geluidsbarrière worden gezien. Wethouder Wim van Veelen zegt daarnaast opdracht te hebben gegeven voor een QuickScan naar de gevolgen van de plannen op het gebied van verkeer en geluid. Het idee van een nieuwe rondweg spreekt hem wel aan. Langs de A1 komt een door Rijkswaterstaat te plaatsen geluidsscherm.

Wethouder Patricia van Loozen is, naar aanleiding van een opmerking van Joop van Ruler (CDA), niet bevreesd voor precedentwerking. Er is hier sprake van een bedrijf dat sterk inkrimpt waar bij de meeste bedrijven uitbreiding eerder een rol speelt. Overleg is altijd mogelijk indien de gemeente hierbij ook baat heeft.

FOEFJE Wim Oosterwijk (ChristenUnie/SGP) vindt de woningdichtheid aan de hoge kant. Het gaat om rond de 35 woningen per hectare en dat is, volgens hem, aanzienlijk meer dan in de wijk Doornsteeg. Hij is bang dat over tien jaar de woningen hierdoor wellicht onverkoopbaar zijn. Ook vindt hij een ongewenst planologisch foefje de Koninginneweg als parklaan te omschrijven terwijl het gewoon een drukke weg is.

Irene Moes (PRO21) vindt dat er aandacht moet zijn voor sociale woningbouw. Op dit punt kon ze gerust worden gesteld door wethouder Van Veelen. Volgens hem is het uitgangspunt dat 35 procent in de goedkope sector moet worden gebouwd ook hier van toepassing. Zoals ook moet worden voldaan aan de geldende duurzaamheidseisen. Het is één van de punten waarover nog verder moet worden gesproken.

Kees van den Heuvel (VVD) is blij met het in Hoevelaken blijven van Euretco. Maar vindt dat er wel voldoende aandacht voor de verkeersproblematiek moet zijn. Zoals Ries van Elteren (De Lokale Partij) dit het moment vindt om de bewoners eindelijk tegemoet te komen met geluidswerende voorzieningen.

Tijdens de behandeling van het plan in de raadscommissie werd duidelijk dat de partijen er niet voor gaan liggen wanneer de aanzet voor de planontwikkeling in de gemeenteraad wordt behandeld.