• Harry Koelewijn

Pizzeria aan plein komt er, ondanks bezwaren omwonenden

NIJKERK Het Prins Willem Alexanderplein is een geschikte locatie voor de vestiging van New York Pizza. Deze mening is het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders toegedaan zo blijkt uit de antwoorden van vragen van Niels Staal (VVD). De benodigde vergunning is inmiddels afgegeven.

Wijnand Kooijmans

Tegen de komst van de pizzeria bestaan veel bezwaren bij de bewoners van de flat aan het Plein. Zij vrezen onder meer verkeersoverlast. De parkeersituatie en de gevolgen voor de omgeving waren voor Staal aanleiding vragen te stellen. Ook wil hij weten hoe de vestiging van een pizzeria op deze locatie zich verhoudt tot de gewenste revitalisering van de binnenstad. Het is niet bekend of omwonenden bezwaar hebben aangetekend tegen de verleende vergunning.

Het college zegt zich bewust te zijn van de verkeersdruk in de directe omgeving van het Willem Alexanderplein en dan vooral op de Oranjelaan. Vooral overdag. Gewezen wordt op het feit dat de 24 appartementen destijds zijn gebouwd met daarin drie winkelfuncties. Bij het appartementengebouw zijn elf garages en zeventien parkeerplaatsen aangelegd terwijl zich aan de voorzijde nog eens 44 parkeerplekken bevinden. Daarom wordt ruimschoots voldaan aan de parkeernormen welke eind jaren '60 van toepassing waren.

OVERDAG Gewezen wordt door het college dat in het verkeersbesluit dat momenteel in procedure is wordt voorgesteld om voor de voorste parkeerkoffer van 22 plaatsen een parkeerschijfzone overdag in te stellen. Ook wordt inrichtingsverkeer ingesteld. De activiteiten van de pizzeria vinden, zo geeft het college aan, vooral na 19 uur plaats. Er wordt vanuit gegaan dat niet alle afhalers met een auto komen en daardoor de parkeerdruk daarom maar beperkt zal zijn. Bovendien van korte duur.

Met de bezorgers worden afspraken gemaakt over het verkeersgedrag met hun (elektrische) scooters. Gezien het te nemen verkeersbesluit verwacht het college dat de verkeersveiligheid niet negatief wordt beïnvloed maar duidelijker en beter wordt.

[INPASBAAR} Het college zegt van mening te zijn dat de vestiging van de pizzeria goed inpasbaar is. Het parkeren van onder meer de e-bikes voor het bezorgen vindt aan de zijkant van het gebouw plaats waardoor wordt voorkomen dat er verkeersbewegingen aan de voorzijde van het complex plaatsvinden. Een New York vestiging kan, wat het college betreft, gelijk worden gesteld aan een cafetaria met ook een haal- en bezorgfunctie. De vestiging valt binnen de huidige bestemming en door middel van een omgevingsvergunning inpasbaar worden gemaakt.

De vestiging van de New York pizzeria kan, zo stelt het college in antwoord op de vragen van Staal, niet zonder vrijstelling in de binnenstad worden gevestigd. Ook wordt het lastig gevonden om een bezorgfunctie te realiseren in een binnenstad welke voor een groot deel fiets- en autovrij is. Vestiging kan dan alleen aan het einde van een winkelstraat of aan de ring. Daar spelen, zo vindt het college, dezelfde aspecten mee ten aanzien van verkeer en parkeren.

De locatie aan het Willem Alexanderplein is, vanuit dat perspectief, geen verkeerde optie voor de vestiging van een pizzeria. Dat is voor het college mede reden geweest de vergunning te verlenen. Ook al moest deze, door overschrijding van termijnen, van rechtswege plaatsvinden.