• Lex van Lieshout

Opvang verwarde personen blijft zaak politie

NIJKERK Vervoer van verwarde personen vanuit Nijkerk naar een instelling in Ermelo is een zaak waarover de politie zelf beslist. En daarmee geen verantwoordelijkheid voor de gemeente Nijkerk. Ook al heeft de politie aangegeven deze situatie niet wenselijk te vinden.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk in de Nijkerkse raadscommissie waar het beleidskader voor de opvang en bescherming van mensen die dat nodig hebben werd besproken. Het gaat om een complexe materie waardoor wethouder Marly Klein niet op de vele vragen die leven antwoord kan geven. Dat maakt dat de discussie verder wordt gevoerd in het vragenuurtje of bij de behandeling van het voorstel in de raad.

Inmiddels is duidelijk dat Nijkerk vanaf 1 januari aan de Vetkamp de mogelijkheid krijgt voor de opvang van onder meer verwarde personen. Met GGz Centraal is de afspraak gemaakt dat in het eerste kwartaal van het komend jaar met twee inloopspreekuren wordt gestart binnen de gemeente Nijkerk. Vermoedelijk op een locatie in Hoevelaken en ergens in Nijkerk.

TRAINING Inmiddels is ook gestart met de training van mensen die zich met bemoeizorg bezighouden. Het gaat om mensen die zorg nodig hebben maar deze weigeren. Onduidelijk is hoeveel verwarde personen uit Nijkerk in Ermelo worden opgevangen. Wanneer zij hun identiteit niet willen prijsgeven mag deze ook niet aan de gemeente worden verstrekt. Hiervoor gelden strenge privacyregels. In de periode van 1 januari tot 31 augustus van dit jaar zijn door de politie 80 mensen opgepakt die door hen zijn aangemerkt als personen met een verward gedrag.

WAAKVLAM Of het werkelijk om dit aantal gaat is, zo wordt aangegeven, moeilijk in te schatten. De beoordeling vindt plaats door de politie en niet door mensen die hierin zijn gespecialiseerd. Bij de gebiedsteams welke in Nijkerk actief zijn gaat het om zestien personen met een zogenoemde waakvlam. 

Op dit moment zijn er maar twee beschikkingen afgegeven voor Beschermd Wonen in Nijkerk. Dat wordt veroorzaakt omdat veel mensen met een indicatie beschermd wonen zijn overgeschakeld naar een intensieve begeleiding. Daarnaast zijn veel inwoners van Nijkerk opgenomen in woonvormen voor beschermd wonen in Amersfoort en zijn ze niet meer herkenbaar als 'Nijkerkers'.

OOGPUNT Ciska van Drie (CDA) kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de beleidsregels zijn opgeschreven vanuit een oogpunt te bezuinigen. Maar dat is, volgens wethouder Klein, volstrekt niet het uitgangspunt. Van Drie vraagt zich af of, naast Klein, ook de andere wethouders bij de problematiek zijn betrokken. Mede omdat in de toekomst een zwaardere wissel wordt gelegd op sociale huurwoningen door inwoners die een opvangplek nodig hebben.

Voor veel partijen is de komst van een uitwerkingsplan gewenst omdat dan concreter wordt welke maatregelen worden getroffen. Die ze hard nodig vinden voor de meest kwetsbare groep binnen de samenleving. Streven is nu dat dit plan er voor 1 oktober 2018 er moet zijn.