• Wijnand Kooijmans

Ontwikkeling Havenkom mag doorgaan

NIJKERK Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders mag verder met het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor de Havenkom. Hierin is zowel woningbouw, als de komst van het Huis van de Stad opgenomen.

Wijnand Kooijmans

Het plan moet in november 2018 uiteindelijk aan de raad ter goedkeuring worden aangeboden. In de tussentijd moeten wel de gesprekken tussen ABZ Diervoeding en de gemeente weer op gang worden gebracht met inschakeling van een bemiddelaar, eventueel te leveren door de provincie Gelderland. De bestaande rechten van ABZ moeten daarbij worden gewaarborgd.

Dat het college door mag, werd vastgelegd in een amendement, ingediend tijdens de raadsvergadering door Hilbrand Rozema (ChristenUnie/SGP), mede namens Pro21. Het kreeg ook de steun van VVD en De Lokale Partij. Het CDA kan zich niet vinden in de voortgang van het proces. Deze partij wil eerst de resultaten van verder onderzoek door bureau Blaauw afwachten. Ook wil men geen parkeergarage onder het Huis van de Stad, maar het huidige parkeerterrein bij het stadhuis handhaven.

GESPREKKEN Rozema geeft aan dat de voortgang van een goed overleg met ABZ van groot belang is. Maar dat ook de voortgang van de ontwikkeling van de plannen belangrijk is, zoals vastgelegd in de visie Aantrekkelijk Nijkerk. Hij vindt dat duidelijkheid moet komen over de bestemming van de duizend vierkante meter in het Huis van de Stad waaraan een maatschappelijke doelstelling wordt toegekend. Het is, volgens hem, aan de raad daarvoor de kaders vast te stellen.

Harry Bokkers (CDA) vindt dat onvoldoende recht is gedaan aan de motie van maart 2017, waarin het college is gevraagd in goed overleg met ABZ tot een oplossing te komen. Er zijn wat hem betreft nog onderzoeken nodig als het gaat om geluid, geur en fijnstof. De raad kiest wat hem betreft voor een verkeerde volgorde door niet eerst de uitkomsten van de noodzakelijke onderzoeken af te wachten.

DOORDRUKKEN Hij vindt het vreemd dat het college de zaak nu wil doordrukken. Daarmee wordt volgens hem de bedrijfsvoering van ABZ nu en in de toekomst in gevaar gebracht. Niels Staal (VVD) vindt dat de ontwikkeling van het plan kan worden voortgezet. Mede omdat er geen onomkeerbare stappen worden gezet. Het onderzoek dat op verzoek van het college is uitgevoerd door het bureau Tauw wordt verfijnd door het onderzoek van Blaauw. Over de opzet van dat onderzoek is inmiddels overeenstemming bereikt.

Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) vindt dat recht is gedaan aan het verzoek zoals dat door de raad destijds is vastgelegd in de motie. De raad kan straks aangegeven wat men wil en wenst. Uitstel van een half jaar wordt door hem ongewenst gevonden. Door de voortgang worden, volgens hem, de belangen van ABZ niet aan de kant geschoven.

COLLEGE Wethouder Wim van Veelen geeft aan dat het college kan leven met het amendement zoals dat is ingediend. Wel maakte hij duidelijk dat uitgangspunt is de contouren van de milieuvergunning zoals deze aan ABZ is verleend. Wanneer het bedrijf daarvan afwijkt, moet het zelf maatregelen treffen om daar alsnog weer aan te gaan voldoen.