• Robert Vos

Nijkerk wil tweeduizend woningen bouwen

NIJKERK De gemeente Nijkerk gaat de komende tien jaar waarschijnlijk zo'n tweeduizend woningen bouwen. Dat meldt de gemeente donderdag in een persbericht. De bouw is nodig om de groei van de Regio FoodValley te kunnen opvangen.

De gemeenten in Regio FoodValley gaan de komende tijd een aantal thema's uitwerken om de kwaliteit van het wonen in de regio te stimuleren. Dat heeft het regiobestuur onlangs besloten. De woningmarkt is de afgelopen anderhalf jaar snel aangetrokken. Naar verwachting groeit de Regio FoodValley de komende tien jaar met ruim 15.000 tot 17.500 huishoudens. Voor de gemeente Nijkerk betekent dit in de komende tien jaren waarschijnlijk circa tweeduizend woningen.

Doorstroming komt weer op gang van mensen die al langer wachten op een volgende stap in hun wooncarrière. De instroom van starters op de woningmarkt blijft, ook in Regio FoodValley, onverminderd groot. Daarnaast vestigt zich een toenemend aantal huishoudens van buiten de regio in de FoodValley-gemeenten.

Pas na 2030 wordt een afvlakking van de groei voorzien. Wethouder Wim van Veelen: ,,Ik ben verheugd met de mogelijkheid tot het bouwen van tweeduizend nieuwe woningen. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de uitgangspunten die de Dialoooggroep Wonen en Woonomgeving heeft neergelegd: We relateren nieuwe woningbouwprojecten aan demografische ontwikkelingen en ontwikkelen een gevarieerd aanbod van zo nodig aanpasbare en energieneutrale woningen."

KWALITEIT Regio FoodValley blijft in trek als woonlocatie. De regiogemeenten vinden het belangrijk om erop te letten dat er kwalitatieve woningen worden gerealiseerd voor de toekomst. Regio FoodValley heeft de Stec Groep uit Arnhem gevraagd een zogenoemd Position & inspiration paper te maken. In dit document staan voor zes thema's de belangrijkste kwalitatieve opgaven in de regio. Het gaat onder andere over energiebesparing in de bestaande woningvoorraad, meer transformatie van verouderd vastgoed, meer kwaliteit op nieuwbouwlocaties en het nog beter monitoren van vraag en aanbod van woningen.

BEHOEFTE Ook heeft de regio een woningbehoefteverkenning laten uitvoeren. Binnenkort zullen de Gelderse gemeenten in de regio FoodValley met de provincie Gelderland op basis daarvan woning-bouwafspraken maken voor de periode tot 2027. Daarnaast worden handreikingen gedaan voor de regionale samenwerking mbt het versterken van de woonkwaliteit, het maken van flexibele plannen en het bouwen in de kansrijke marktsegmenten.

ACTIEPLAN Elke gemeente ádopteert' één of meer thema's en werkt deze uit in een actieplan en afspraken voor de hele regio. De regiogemeenten kunnen dit niet alleen, maar werken hiervoor nadrukkelijk samen met de provincies Gelderland en Utrecht, met woningcorporaties en marktpartijen. In de woningbouwafspraken die dit najaar worden gemaakt, zullen de thema's een plek krijgen.

Voor de Gelderse gemeenten wordt daarbij een bandbreedte benoemd voor de aantallen te realiseren nieuwe woningen tot 2027. Jaarlijks wordt bezien of deze kwantitatieve afspraken moeten worden geactualiseerd. In de regionale vastgoedmonitor, die al tien jaar in samenwerking tussen marktpartijen, woningcorporaties en gemeenten wordt opgesteld, worden de woningbouwafspraken gemonitord.