• Lex van Lieshout / ANP XTRA

Nijkerk college kort begroting 2020; lasten burger omhoog

NIJKERK Een gemiddeld huishouden ziet in 2020 de onroerendzaakbelasting stijgen met veertig tot vijftig euro per jaar. Dit als gevolg van het verwachte tekort van drie miljoen euro waarmee de gemeente Nijkerk te maken krijgt om de begroting sluitend te maken.

Wijnand Kooijmans

De gemeente wordt geconfronteerd met minder inkomsten, vooral door een lagere uitkering van het Rijk. Daar staan stijgende kosten binnen het sociaal domein tegenover, vooral als het gaat om de jeugdzorg. Om de inwoners een goede dienstverlening te garanderen is daarnaast een uitbreiding van het ambtelijk apparaat noodzakelijk met in totaal zeven fulltime banen. Dat is bekend geworden bij de presentatie van de voorjaarsnota.

GEZICHT Wethouder Wim Oosterwijk spreekt van een reële voorjaarsnota maar snapt ook dat het niet een heel positief verhaal is. Nijkerk wil vasthouden aan het hoge en goede voorzieningenniveau en ook het sociaal gezicht behouden. Dat maakt het noodzakelijk tot meer evenwicht te komen in de inkomsten en uitgaven.

Nijkerk heeft een ambitieus programma. Onder meer als het gaat om het investeren in duurzaamheid maar ook de verbetering van het onderhoud van het groen. Hiervoor zijn extra gelden gereserveerd. Alles op een rijtje gezet resulteert dit in een te verwacht tekort van drie miljoen euro. ,,Een bedrag dat je niet zomaar wegpoetst", zo zegt Oosterwijk.

DOMEIN Nijkerk wil gaan bekijken welke bezuinigingen binnen het sociaal domein mogelijk zijn. Het gaat dan om een efficiëntere werkwijze en meer coördinatie. Dat betekent dat per geval moet worden bekeken welke zorg het beste is en of dit op een goedkopere manier kan. Waarbij uitgangspunt is dat aan de benodigde zorg niet wordt getornd.

Als voorbeeld om te bezuinigen wordt genoemd dat een jeugdige bijvoorbeeld in een instelling verblijft en daarnaast ambulante zorg ontvangt. "Dan vraag je je af hoe dit kan", zo geeft Oosterwijk aan. In een aantal gevallen blijkt het dan bijvoorbeeld ook mogelijk een jongere te plaatsen in een begeleid kamerbewoning. Wethouder Nadya Aboyaakoub: ,,We kijken of de kwaliteit van de dienstverlening goedkoper kan maar of deze kan worden verbeterd. Het belang van het kind blijft voorop staan."

GESCHRAPT Geschrapt wordt ook in projecten welke zijn voortgekomen uit Samen aan Zet. Het gaat dan volgens wethouder Oosterwijk om plannen waarvan wordt verwacht dat ze niet van de grond komen. Hier heeft ook overleg over plaats gevonden met de betreffende groepen welke aan Samen aan Zet hebben deelgenomen.

Ook wordt het mes gezet in posten waarvan al jaren geen gebruik meer wordt gemaakt. Desondanks blijft het nodig de lokale lasten in de vorm van de onroerendzaakbelasting te verhogen. Een boodschap die niet fijn is om te vertellen, zo erkent Oosterwijk. De stijging kan meevallen wanneer het Rijk alsnog met een hogere bijdrage voor de jeugdzorg komt. Oosterwijk verwacht dat dit voor Nijkerk niet meer dan twee- tot driehonderdduizend euro zal zijn. "Dat is niet de oplossing voor alle financiële zaken waarvoor wij ons zien geplaatst."