Nijkerk blijft inzetten op duurzaamheid

NIJKERK Er zijn naar schatting al ruim 10 000 zonnepanelen geplaatst in de gemeente Nijkerk, waarmee in het jaar 2015 ruim 1000 ton aan CO2-uitstoot is voorkomen, meldt de gemeente in een persbericht. Het gebruik van zonnepanelen is door de gemeente Nijkerk de afgelopen jaren actief gestimuleerd. Deze en andere resultaten zijn te lezen in het milieujaarverslag 2015 dat onlangs door het college naar de raad is gestuurd.

In 2015 heeft de gemeente Nijkerk enkele bijeenkomsten georganiseerd om de plaatsing van zonnepanelen door inwoners en bedrijven te promoten. Er zijn tot nu toe ruim 10.000 panelen werkzaam in onze gemeente. Om als tussenstap naar het Nijkerkse CO2-doel in 2035 alvast ook de landelijke doelstelling in 2020 te behalen van veertien procent duurzame energie, zouden er nog circa 450.000 panelen moeten worden bijgeplaatst. Er zijn dus ook andere bronnen van energieopwekking nodig. Hierbij wordt gedacht aan onder meer bodemenergie of het gebruik van restwarmte van bedrijven.

Dat de gemeente Nijkerk zich wil inzetten op duurzaamheid en energiebesparing blijkt volgens de gemeente ook uit het ontwikkelen van de aardgasloze en CO2-neutrale woonwijk Doornsteeg. Zo wordt onderzocht of er gebruik kan worden gemaakt van het, tot nu toe niet benutte, groen gas uit de rioolwaterzuiverings-installatie. Daarnaast stimuleert de gemeente het toepassen van bodemenergie door bijvoorbeeld koude/warmte opslag in deze woonwijk.

Voor het bereiken van de ambitieuze doelen is er ook een bijdrage van de inwoners en bedrijven nodig. Hiertoe is het internet platform WijNijkerk, 'Samen voor Duurzaamheid in 2013 gestart en inmiddels zijn hierbij in totaal 250 inwoners, instellingen en bedrijven aangesloten. Zij delen en bespreken hier samen duurzame ideeën.

Naast de inzet op duurzaamheid wil Nijkerk ook een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen en te werken, meldt de gemeente. Voor het behoud van natuur en landschap is nu in totaal tot en met 2015 bijna 10 hectare natuur ontwikkeld, circa 11 kilometer aan akkerranden aangelegd en 155 kilometer aan ecologisch bermbeheer uitgevoerd. Ook is er in 2015 vijftien procent meer GFT- afval ingezameld dan in 2014: 3800 resp. 3300 ton GFT. De nieuwe manier van inzamelen van het GFT-afval levert dus nog steeds resultaat op.

De gemeente Nijkerk en haar inwoners en bedrijven hebben het afgelopen jaar dus weer stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en milieu. Om de doelstellingen qua CO2-uitstoot te kunnen halen in 2035, moet deze inzet de komende jaren worden voortgezet en waar mogelijk worden uitgebreid.