• Harry Koelewijn

Nieuwe woonvisie in de maak

NIJKERK Dit jaar moeten zowel de omgevingsvisie als de nieuwe woonvisie door de gemeenteraad van Nijkerk worden vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat de omgevingsvisie rond de zomer kan worden vastgesteld, de woonvisie komt in november aan bod in de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Het opstellen van de woonvisie wordt gekoppeld aan de omgevingsvisie. Hierdoor kan de gewenste invulling worden gegeven aan het meedenken van zowel experts, inwoners als de politiek. De nieuwe woonvisie is, door de ontwikkelingen in de laatste jaren, dringend gewenst, zo wordt aangegeven in een brief aan de gemeenteraad.

INWONERS Volgens de laatste bevolkingsprognoses is de verwachting dat het aantal inwoners van de gemeente Nijkerk de komende jaren verder groeit. Niet alleen door de natuurlijke aanwas en de huisvesting van statushouders maar ook door overloop uit Amersfoort en de Randstad. Tot 2021 heeft Nijkerk voldoende bouwlocaties maar er moet antwoord worden gegeven op de vraag waar naar dat jaartal kan worden gebouwd.

Belangrijke vragen daarbij is hoe de gemeente de rol als overloop gemeente oppakt. Daarbij moet de vraag worden beantwoord of actief nieuwe bouwlocaties worden aangewezen om de stroom woningzoekenden van buiten de eigen gemeente op te vangen. En in welk tempo dit dan moet bij een 'ja.'

ZORGVRAAG Onder mensen met een zorgvraag neemt de vraag naar woningen toe. De gebiedsteams signaleren dat er voor de jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp en mensen die vanuit beschermd wonen komen er onvoldoende woningen zijn. Doel van de woonvisie is in kaart te brengen hoe groot de behoefte is en welke woonvormen voor de bijzonder doelgroepen nodig zijn.

Naast de starters en de bijzondere doelgroepen zijn er ook ouderen en spoedzoekers op zoek naar een passende woningen. Gezien de grote vraag naar verschillende woningen is het, zo geeft het college aan, de verwachting dat niet in alle behoeften kan worden voorzien. Waarmee de vraag aan de orde komt welke keuzes worden gemaakt en hoe kan worden gebouwd voor groepen die echt woningen nodig hebben.

HUURWONINGEN De vraag naar sociale huurwoningen is groter dan het aanbod. Waarbij het aantal actief woningzoekenden toe neemt. De huidige huurwoningen hebben een relatief lage huur. Onder meer is de vraag hoe huurwoningen ook in de toekomst betaalbaar kunnen worden gehouden.

Aangegeven wordt dat, in samenspraak met marktpartijen en de Woningstichting Nijkerk, een nieuwe woonvisie wordt opgesteld waarbij vooral wordt ingespeeld op de behoefte aan andere woningtypen. Op basis daarvan geeft het college aan dat men vooral de woningbouw voor specifieke doelgroepen wil versnellen. Het gaat dan om leeftijdsbewust wonen, een- en tweepersoonshuishouden, starters, kleinschalige woonvormen voor ouderen gecombineerd met zorg en middeninkomens.,

De verduurzaming van woningen wordt gestimuleerd. Bovenal is de inzet vraag en aanbod in de drie kernen beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarbij wordt gestuurd op de afname van wachtlijsten woningzoekenden en de betaalbaarheid van woningen.