• Harry Koelewijn

'Nieuwe detailhandelsvisie pakt leegstand aan'

NIJKERK Om de detailhandel vitaal en aantrekkelijk te houden gaat de gemeente Nijkerk een nieuwe structuurvisie voor de detailhandel opstellen. Hierbij wordt rekening gehouden met een toekomst met minder winkels.

Wijnand Kooijmans

Met de visie wil Nijkerk anticiperen op landelijke en lokale ontwikkelingen in de detailhandel en, in samenwerking met betrokkenen, gericht uitvoering geven aan de ambities voor onder meer de centrumgebieden in Nijkerk en Hoevelaken. In de visie worden keuzes gemaakt omtrent de toekomstige positie van Retail locaties buiten de centra, zoals winkelcentrum Paasbos en de detailhandel op de bedrijventerreinen en Nijkerkerveen.

BELANG Detailhandel/Retail is een sector welke van groot belang is in de gemeente Nijkerk. Het gaat om werkgelegenheid in de ruim 230 winkels en tien supermarkten in de gemeente. Maar ook wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het jaarlijks bruto Nijkerk product. Dat dat datgene wat binnen de gemeente Nijkerk met elkaar wordt verdiend en aan elkaar wordt toegeleverd.

Wat betreft werkgelegenheid betreft is de detailhandel één van de grootste sectoren in de landelijke werkgelegenheid met ruim negen procent. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat de winkels belangrijke voorzieningen zijn in de directe leefomgeving van de inwoners. De aanwezigheid van detailhandel speelt een belangrijke rol in de lokale leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van wijken en kernen binnen de gemeente. Winkelen is voor veel mensen een vorm van ontspanning en heeft voor velen ook een sociale ontmoetingsfunctie.

WINKELS Nijkerk heeft te maken met een veranderende winkelmarkt met minder winkels. Het gedrag van consumenten is in de afgelopen jaren sterk gewijzigd onder invloed van internet met als gevolg dat het aantal winkels langzaam maar zeker blijft teruglopen. Er is sprake van een toegenomen leegstand in het centrum van Nijkerk. Leegstaande winkelpanden en teruglopende bezoekersaantallen zetten de economische vitaliteit en attractiviteit van het belangrijkste winkelgebied onder druk.

De impact van de veranderde winkelmarkt is, zo concludeert het college, voor een middelgroot centrum zoals Nijkerk, groot. In het centrum is de leegstand al enkele jaren boven de tien procent. Op dit moment ontbreekt een actueel toetsingskaders voor nieuwe initiatieven. Verzoeken van ondernemers worden momenteel getoetst aan het beleid zoals dat in 2012 is opgesteld en sterk is verouderd.

KEUZES In de nieuwe visie worden keuzes gemaakt als het gaat om kansrijke locaties waar innovatief ondernemerschap kan excelleren. Maar ook ten aanzien hoe moet worden omgegaan met overtollige en onbenutte Retailmogelijkheden in bestemmingsplannen. Tevens wordt rekening gehouden met nieuw regionaal beleid.

Bij de opstelling worden onder meer externe adviseurs betrokken. Maar ook komt er een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het Nijkerkse bedrijfsleven. Daarnaast wordt een ondernemersenquête gehouden om inzicht te krijgen in de plannen en wensen van ondernemers.