• 'Woninginbraken, overvallen engeweldsdelicten hebben een grote impact op de persoonlijke levenssfeer.'

    ANP

Nieuw veiligheidsplan legt nadruk op 'high impact crimes'

NIJKERK In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 leggen de gemeenten Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel samen met politie, Openbaar Ministerie en andere veiligheidspartners de uitgangspunten en prioriteiten voor de komende jaren vast. 

De traditionele criminaliteit zoals woninginbraak en voertuigcriminaliteit neemt volgens de gemeente in Nijkerk af ook al wordt vooral woninginbraak nog wel steeds als hoog ervaren. Andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals ondermijnende criminaliteit, incidenten met kwetsbare personen zoals mensen met verward gedrag en risicojongeren, en cybercrime nemen juist toe.

,,Deze verschuiving vraagt om een actualisering van het beleid. Omdat het belangrijk is dat het veiligheidsbeleid goed op elkaar is afgestemd, hebben de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel, de politie en het Openbaar Ministerie voor de komende vier jaar één gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan gemaakt."

Bij de aanpak van de prioriteiten wordt op een viertal punten extra ingezet en dit zijn allereerst de High Impact Crimes, met extra aandacht voor op woninginbraken. ,,Woninginbraken, overvallen en
geweldsdelicten hebben een grote impact op de persoonlijke levenssfeer. Daarom wordt ingezet op activiteiten die de kans dat iemand slachtoffer wordt verkleinen en de kans dat een dader wordt gepakt vergroten."

Ondermijning, met extra aandacht voor drugs, hennep en mensenhandel is volgens het college een tweede aandachtspunt. ,,Criminaliteit die niet direct zichtbaar is, maar waarbij de onderwereld zich in de bovenwereld wil mengen, wordt steeds groter. Naast de concrete aanpak van ondermijnende activiteiten wordt ingezet op het weerbaar maken van zowel de samenleving als de overheid."

Overlast (in wijken en buurten) krijgt ook extra aandacht. ,,Hierbij is vooral aandacht voor kwetsbare personen, voertuigcriminaliteit en radicalisering."

Tot slot cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. ,,Er wordt sterk ingezet op bewustwording van de risico's en medewerkers van politie en gemeente worden extra getraind."