• Wijnand Kooijmans

Niet iedereen blij met woningbouw Nijkerkerveen

NIJKERKERVEEN Nieuwe woningen verrijzen in sneltreinvaart in Nijkerkerveen. Reden voor de gemeenteraad van Nijkerk de bouw van nog eens zestig woningen mogelijk te maken. Deze verrijzen in het gebied ten noordwesten van de kern Nijkerkerveen tussen de velden van de voetbalvereniging Veensche Boys aan de zuidzijde en de Vrouwenweg aan de noordzijde.

Wijnand Kooijmans

Het overleg dat vooraf werd gevoerd met de inwoners betekent niet dat er geen bezwaren bestonden tegen de nieuwbouwplannen. Vooral enkele bewoners van de Vrouwenweg kwamen in het geweer tegen de plannen en dienden zienswijzen (bezwaren) in. Ze vingen echter bot bij de raad dat, mede op advies van het college van burgemeester en wethouders de bezwaren niet zwaarwegend genoeg waren om het plan ingrijpend te wijzigen.

PRIVACY Eén van de bezwaren is gericht tegen het mogelijk verlies aan privacy. Volgens het college en de raad is dat niet het geval is omdat tussen de bestaande woningen en de nieuwbouwwoningen een groenstrook wordt aangebracht met hoog groeiende beplanting. De al aanwezige bomen worden zo veel mogelijk gespaard, ook al om het leefgebied van de steenuil te behouden.

IDENTITEIT Een echtpaar heeft bezwaar gemaakt omdat zij vinden dat door de woningbouw de dorpse identiteit en de openbaarheid van het gebied ten zuiden van de Vrouwenweg verdwijnt. ,,Wij zien meer heil in het bouwen van woningen aan de noordwestelijke zijde van Nijkerkerveen. Het verlies aan privacy, het niet langer landelijk wonen en de toenemende verkeersdrukte zien wij als een ernstig nadeel. Omgevingslawaai, waaronder geluid van bewoners van de nieuwe woningen, tuinonderhoud en speel- en hangplekken zien zij betekenen een serieuze aantasting van ons woongenot."

NOODZAKELIJK Het college zegt, met de raad, dat echter wel terdege rekening is gehouden met het landschap rond Nijkerkerveen, zoals dat bestaat uit langgerekte kavels en greppels, bomenrijen en paden. Waar mogelijk worden deze behouden en eventueel versterkt. Waar nodig worden nieuwe greppels en paden aangelegd en bomen geplant. Uitwijken naar een andere locatie binnen Nijkerkerveen wordt door het college niet gezien als een realistische optie. Woningbouw wordt daarnaast als noodzakelijk gezien om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de kern Nijkerkerveen op peil te houden.

Indien betrokken indieners vinden dat zij schade ondervinden kunnen ze, zo geeft het college aan, een verzoek tot planschade indienen bij de gemeente. Een onafhankelijke commissie beoordeelt dan of men schade heeft en hoe hoog deze is.

EVEN SLIKKEN Vanuit de raad vindt Ciska van Drie de bezwaren wel begrijpelijk. ,,Indien je gewend vrij bent te wonen is het wel even slikken wanneer je in een paar jaar tijd er ineens 150 buren bij krijgt." De raadsfracties vinden dat het belang van de woningbouw in Nijkerkerveen en de daarmee gepaard gaande reuring belangrijker is dan de visie van de tegenstanders. De raadsleden hopen dat de woningbouw snel van start kan gaan. In 2018 moeten de eerste sleutels in ontvangst kunnen worden genomen.

Fotobijschrift: Nieuwbouw in Nijkerkerveen botst met de belangen van mensen die vinden dat hun woongenot wordt aangetast.