• Impressie van het nieuw te bouwen zwembad.

    Gemeente Nijkerk

Niet gemeente, maar aannemer maakte foutje

NIJKERK De gemeente Nijkerk heeft geen verzoek gedaan aan Peter Goedhart van Eyeview Systems een offerte uit te brengen voor het aanbrengen van een drenkelingendetectiesysteem in het nieuw te bouwen zwembad in Nijkerk.

Wijnand Kooijmans

Wel blijkt dat er contacten tussen de aannemer van het te bouwen zwembad en Goedhart. Daarbij heeft de aannemer in december 2016 per abuis de opdracht aan het bedrijf van Goedhart ingetrokken. De aannemer heeft inmiddels hiervoor de gemeente excuus aangeboden, omdat deze vergissing gezorgd kan hebben voor negatieve beeldvorming over de gemeente. De vergissing is inmiddels hersteld en de voorbereidingen voor een drenkelingendetectiesysteem worden gewoon getroffen, zoals in het contract staat aangegeven.

Volgens het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders zou ook zonder de aandacht in de media de fout aan het licht zijn gekomen. Mede omdat over het uitvoeringsontwerp een overleg staat gepland tussen aannemer en gemeente. Bovendien benadrukt het college nog eens dat veiligheid in het nieuwe zwembad hoog in het vaandel staat. ,,Dat staat buiten kijf", zo geeft het college aan.

Bij de eisen voor het zwembad is als concrete eis opgenomen dat, naast het Keurmerk Veilig en Schoon, dat maatregelen (voorbereiding) moeten worden getroffen om in de toekomst een drenkelingendetectiesysteem mogelijk te maken. Dit maakt, zo zegt het college, mogelijk om in een later stadium in overleg met de toekomstige exploitant hierin een definitieve keuze te maken. Op dit moment is de exploitant nog niet bekend.

Volgens het college vervult de exploitant straks een belangrijke rol wat betreft de veiligheid in het zwembad. Door het college wordt van de exploitant een toezichtplan gevraagd waarin staat beschreven hoe de veiligheid in het zwembad wordt geregeld. Veiligheid is op verschillende manieren te realiseren, het drenkelingendetectiesysteem is er daar één van. Voor zover het college tot nu toe bekend is zijn de exploitanten niet allemaal eensgezind over nut en noodzaak van een dergelijk systeem.

De huidige wet- en regelgeving schrijft niet voor dat een nieuw zwembad over een drenkelingendetectiesysteem moet beschikken. Wel wordt al een aantal jaren gesproken over nieuwe wetgeving. Uit navraag door het college blijkt dat niet bekend is dat de toepassing van zo'n systeem daarin verplicht is. Wel wordt verondersteld dat de nieuwe Zwembadwet voorschrijft vooral beschrijft aan welke eisen moet worden voldaan, maar niet vastlegt hoe dit moet worden geregeld.

Uit informatie welke door het college is ingewonnen bij diverse zwembaden die de afgelopen jaren nieuw zijn gebouwd is gebleken dat een drenkelingendetectiesysteem niet vaak wordt toegepast. Wel wil het

Nijkerkse college de aanleg van zo'n systeem op voorhand wel mogelijk maken. Het gaat bij realisering wel om een bedrag van enkele honderdduizenden euro's.

Volgens Peter Goedhart worden er jaarlijks meer dan 300 bijna-verdrinkingen gemeld. Volgens hem kan het systeem van zijn bedrijf de veiligheid in zwembaden met 95 procent vergroten.