• Gemeente Nijkerk

'Meer partijen welkom in toekomstig Huis van de Stad'

NIJKERK Eind van dit jaar verwacht de gemeenteraad een uitgewerkt stedenbouwkundig plan voor (de eerste fase van) de Havenkom te presenteren, meldt de gemeente. Een belangrijke bouwsteen daarvoor is het daarin geplande nieuwe Huis van de Stad. Voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan heeft de gemeenteraad kaders meegegeven. Deze zijn voor een belangrijk deel ontleend aan de 'Uitwerking van de Visie Aantrekkelijk Nijkerk, locaties Kerkplein en Havenkom' van het Platform Binnenstad, waarin ondernemers en bewoners van de binnenstad samenwerken waarbij de gemeente een ondersteunende rol vervult.

Op 30 maart vorig jaar heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld waarbinnen de uitwerking van de Visie Aantrekkelijk Nijkerk kon plaatsvinden. Het betreft onder meer de nieuwbouw van het stadhuis op de plek aan de Havenkom waar nu de dependance van het stadhuis staat. Op de locatie van het huidige stadhuis kunnen woningen worden ontwikkeld. Het oude stadhuis behoudt haar publieke functie. De mogelijkheden voor verdere woningbouwontwikkeling rond het huidige parkeerplein worden nog onderzocht in relatie tot de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven, waaronder ABZ Diervoeders.

HUIS VAN DE STAD De rol en werkwijze van de gemeentelijke organisatie is de afgelopen twee jaar sterk veranderd. In de huidige compacte organisatie wordt niet alleen vóór maar ook mét de samenleving beleid ontwikkeld. Deze "Dialoog" stelt andere eisen aan de indeling en het karakter van de gemeentelijke werkomgeving. Ook is Nijkerk, wat betreft de gemeentelijke bedrijfsvoering, een samenwerking aangegaan met de buurgemeenten Putten, Bunschoten en Leusden. Tegelijk is men steeds minder gebonden aan de plek en het moment waarop men werkt door de introductie van tijd- en plaats onafhankelijk werken. ,,Dit alles vraagt om maximale flexibilisering van werkplekken."


Het nieuwe Huis van de Stad moet van en voor de inwoners worden. Daarom wordt er onderzocht of, boven de vierkante meters die de gemeente zelf nodig heeft, er belangstelling is bij maatschappelijke partijen om zich in of bij het stadhuis te vestigen. Dit kan zorgen voor extra bedrijvigheid en levendigheid in en om het Huis van de Stad.

Nijkerk moet de komende jaren - net als de rest van de wereld - grote slagen maken op het gebied van duurzaamheid. Om inwoners en bedrijven te stimuleren tot initiatieven, gaat de gemeente hier zelf een voorbeeldfunctie vervullen. ,,Bij het nieuwe Huis van de Stad gaan de onderhouds- en energiekosten drastisch omlaag en tegelijk gaat de ruimtelijke en functionele kwaliteit sterk omhoog. Een nieuw stadhuis op de plek van de huidige dependance, met maximaal dezelfde jaarlijkse huisvestingslasten als nu het geval is, geeft dit stuk van Nijkerk een belangrijke positieve impuls. Het is de start van de gebiedsontwikkeling van de hele Havenkom, waarbij het gebied een vernieuwde aansluiting krijgt op de historische binnenstad van Nijkerk. Een belangrijke impuls voor de toekomst die ook als duidelijke wens uit de samenleving naar voren is gekomen."