• Roos Koole

Meer ondersteuning voor mantelzorgers

NIJKERK De ondersteuning van mantelzorgers binnen de gemeente Nijkerk wordt verstevigd en geoptimaliseerd. Onder meer wordt hiervoor het Steunpunt Mantelzorg omgezet naar een expertisecentrum dat mantelzorgers de benodigde bijstand kan geven.

Wijnand Kooijmans

Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders verwacht dat het beroep op mantelzorgers de komende jaren verder groeit. Die hebben ondersteuning nodig. Cijfers geven aan dat één op de tien mantelzorgers zich zwaar belast voelt. De mantelzorgondersteuning is erop gericht de ervaring belasting te verminderen. Dit wordt als belangrijk gezien omdat veel mantelzorgers niet benaderd willen worden als iemand die alleen maar belast wordt. Voor het college was dit aanleiding Spectrum in te schakelen om een visie te ontwikkelen voor de ondersteuning van mantelzorgers. In de tussentijd is ook duidelijk geworden dat uit de dialooggroepen 'Samen aan Zet' geen voorstellen zijn ingediend als het gaat om mantelzorg. Op dit moment geeft Spectrum al informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers. Zowel individueel als collectief. Jaarlijks wordt een mantelzorgwaardering uitgedeeld in de vorm van cadeaubonnen. In 2016 waren hiervoor 700 aanmeldingen.

AANVULLEND Aanvullende dienstverlening wordt echter door het college noodzakelijk gevonden om de steeds groter wordende groep mantelzorgers beter en op maat te kunnen ondersteunen. Eén van de acties welke ondernomen gaat worden is het daadwerkelijk vinden van mensen die zorgen voor een naaste. Pas als die zijn gevonden kan ondersteuning worden geboden. Geïnvesteerd wordt op het via workshops en cursussen mantelzorgers zowel individueel als collectief een luisterend oor te bieden en met hen mee te denken hoe zij zelf sterker kunnen staan. Ook wordt hen geleerd hulp te durven vragen en zorg te regelen in samenspraak met anderen. Leefstijltips worden gegeven als preventie. Ontmoetingsactiviteiten en lotgenotencontact voor mantelzorgers worden uitgebreid.

BUREAUCRATIE De bestrijding van bureaucratie staat eveneens op de agenda. Zelf probeert de gemeente de regeldruk zo klein mogelijk te houden. Als gemeente erkent men niet altijd invloed te hebben op andere organisaties, zoals zorgverzekeraars, UWV en belastingdienst. Streven is mantelzorgers hierin wel extra ondersteuning te gaan bieden. Onder meer door vrijwilligers te trainen en te coachen die als mantelzorgmaatje kunnen gaan fungeren. Ook wil men in kaart brengen hoe stapeling van zorgkosten zo veel mogelijk kan worden voorkomen. De taak van de mantelzorgers wil het college verlichten door een aanbod aan respijtzorg, extra hulp bij het huishouden of dagbesteding. Ook wordt een mantelzorgwijzer ontwikkeld met onder meer adressen voor specifieke informatie.

GELDEN Nijkerk wil voor de ondersteuning van mantelzorgers structureel geld inzetten welke van het Rijk worden verkregen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor kan onder meer het schenken van cadeaubonnen worden voortgezet maar kan ook het steunpunt worden omgebouwd tot een expertisecentrum. Sigma wordt hierbij de belangrijkste rol toegekend met ondersteuning van andere organisaties.