• Wijnand Kooijmans

Meer aandacht voor monumenten nodig

NIJKERK Binnen de gemeente Nijkerk zijn nog verschillende bijzondere objecten die geen enkele bescherming genieten. Het is van belang deze monumenten in kaart te brengen en te bekijken op welke manier die adequaat kunnen worden behouden.

Wijnand Kooijmans

Het is één van de aanbevelingen van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Als voorbeelden worden genoemd voormalige bunkers, bijvoorbeeld bij het Spaanse Leger, het pand Groot-Kattenburg met zijn rijke geschiedenis en bijgebouwen bij agrarisch erfgoed.

COMPLEET De commissie komt met de aanbeveling de Cultuurhistorische Waardenkaart vast te stellen. Die kaart moet dan wel worden compleet gemaakt met het gebouwd erfgoed zoals karakteristieke panden. Er dient zorg te zijn voor de borging van erfgoed in bestemmingsplannen en in de nabije toekomst het Omgevingsplan.

Door de commissie wordt bepleit dat er een inventarisatie komt van beeldbepalende panden en er waarborgen moeten komen dat deze worden behouden. Binnen de bestemmingsplannen ziet de commissie kansen specifieke bestemmingen te geven aan gronden die nu al bestaan. Het gaat dan om tuinen, bossen, open landschap en zandwegen te koppelen aan cultuurhistorie.

ERFGOEDBELEID Volgens de commissie is het tijd dat er integraal erfgoedbeleid wordt opgesteld. In de Omgevingsvisie moet erfgoed een vanzelfsprekende plaats krijgen. Erfgoed moet in deze visie een basisplaats krijgen. Het welstandsbeleid moet worden geactualiseerd worden om beter rekening te kunnen houden met erfgoed en de omgeving van monumenten.

De gemeentelijke bijdrage voor restauratie en onderhoud van gemeentelijke monumenten moet weer worden ingevoerd. Dit in combinatie met de provinciale subsidie. Het faciliteren en enthousiasmeren van de eigenaren van gemeentelijke monumenten wordt als belangrijk gezien om draagvlak voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten te vergroten.

BEWUSTWORDING Door de commissie ruimtelijke kwaliteit wordt er voor gepleit de bewustwording en participatie in het cultureel erfgoed te vergroten. Dat kan, zo wordt aangegeven in een nota welke is overhandigd aan wethouder Nadya Aboyaakoub, door de ambities van het Museum Nijkerk, het Stoomgemaal Arkemheen en het bezoekerscentrum bij het stoomgemaal financieel te ondersteunen.

De vrijwilligers van de open Monumentendag moeten zowel financieel als organisatorisch worden ondersteund door de gemeente, zo is de mening van de commissie. De leden vinden ook dat het belang van het erfgoed als gemeentelijke taak duidelijk moet worden vastgelegd binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente.

BEHOEFTE Aangegeven wordt dat de aanbevelingen worden gegeven vanuit de behoefte aan betere en krachtiger maatregelen als het gaat om de bescherming en ontwikkeling van het cultureel erfgoed. De commissie geeft aan dat, niet alleen ten gevolge van de bezuinigingen, maar ook als gevolg van politieke keuzes, binnen de gemeente Nijkerk een duidelijke achterstand bestaat als het gaat om het cultureel erfgoed. Nijkerk moet af van de onderste plaats in een recent onderzoek naar de kwaliteit van het erfgoedbeleid, uitgevoerd door de Bond Heemschut.