• ABZ diervoeders maakt gebruik van de Arkervaart. Maar volgens onderzoek kunnen meer bedrijven profiteren van deze vaarweg.

    Wijnand Kooijmans

Kansen voor Havenkom

NIJKERK De Havenkom van Nijkerk is in Nederland uniek omdat het nog grotendeels in de oorspronkelijke staat verkeert. Dat gegeven moet worden benut om het gebied te ontwikkelen naar een dynamisch maritiem gebied waar wordt gewoond en gewerkt.

Wijnand Kooijmans

De oostzijde van de Arkervaart moet worden omgevormd van een voormalig industrieel gebied naar een locatie voor zowel wonen en werken. Aan de westzijde van de Arkervaart moet worden ingezet op het behoud van de bestaande bedrijvigheid maar ook moet de aantrekkelijkheid van de Westkadijk sterk worden verbeterd.

Onder meer wordt, zo geeft wethouder Wim van Veelen aan, gedacht aan de bouw van woningen op het braakliggende Van Rootselaar terrein en de komst van een centrum van de smaak. "De foodsector is nadrukkelijk aanwezig in Nijkerk maar ook onzichtbaar. Het plein bij het stadhuis moet groener worden en er moet een knip komen in de doorgaande route over het parkeerterrein." Om te bezien of alle plannen haalbaar zijn wordt een onderzoek uitgevoerd waarvoor in totaal honderdduizend euro nodig is. De helft van dit bedrag komt voor rekening van de gemeente, de ander helft wordt betaald door de familie Van Rootselaar. Het onderzoek moet ook uitwijzen hoe het eventueel zit met de verontreiniging van de bodem gezien de activiteiten die hier in het verleden hebben plaatsgevonden.

Daarnaast wil het college van burgemeester en wethouders een bedrag van tienduizend euro uittrekken voor het promoten van het plangebied. Van Veelen:  "Het gaat ons dan om het mee sponsoren van tijdelijke of eenmalige activiteiten en/of evenementen. Het liefst in samenwerking met de partijen in het gebied. Oo streven wij naar een tijdelijke invulling van het braakliggende terrein bij de Tango. Ook denken we aan het plaatsen van zitelementen in het gebied en het plaatsen van een informatiebord."

 

DIERVOEDERS Lang is gedacht dat de aanwezigheid van ABZ Diervoeders plannen voor de ontwikkeling van de Havenkom in de weg zouden staan. Maar inmiddels is duidelijk, zo geven burgemeester Gerard Renkema en wethouder Wim van Veelen aan, blijkt dit niet zo te zijn. Er zijn meerdere maatregelen denkbaar die zowel de geur- als geluidsoverlast sterk kunnen dringen. Zo wordt bijvoorbeeld gepraat over de aan- en afvoer van materialen aan de achterzijde van de fabriek.

De Lidl is eigenaar van een deel van de terreinen. Het bedrijf heeft aangegeven dit verder te willen ontwikkelen tot een stedelijk gebied. Zonder de concurrentie met de binnenstad aan te gaan. Uitbreiding van detailhandel in dit gebied is op grond van het huidige bestemmingsplan al mogelijk. De Havenkom wordt wel gezien als onderdeel van de binnenstad. Inmiddels is een plan het oude havenspoorlijntje door te trekken met een brug over de Arkervaart uit de plannen verdwenen. Onhaalbaar in verband met de schepen naar ABZ. Gekeken wordt naar de plek van het stadhuis in het geheel. De komende tijd moet duidelijk worden of wordt gekozen voor renovatie op de huidige plek of nieuwbouw op een andere locatie.