• Van links naar rechts Hiltjo Graafland van de regiegroep, wethouder Wim van Veelen en Harold Breugelink (ontwikkeling Kerkplein).

    John Douglas (gemeente Nijkerk)

Inspraakavond: waar komt het Huis van de Stad?

NIJKERK Inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen dinsdag 28 juni hun voorkeur uitspreken voor de plek waar het 'Huis van de Stad'. Hiervoor zijn vier varianten uitgewerkt die worden gepresenteerd tijdens een informatiemarkt welke wordt gehouden in het huidige stadhuis aan de Kolkstraat. De aanvang is om 19.30 uur.

Wijnand Kooijmans

Het huidige stadhuis voldoet niet meer aan de eisen die worden gesteld aan de nieuwe rol van de gemeentelijke organisaties. Dat is een terugtredende overheid die meer ruimte biedt aan de samenleving. Dat kan met minder mensen en met flexibeler werkplekken. Dat maakt onder meer dat op termijn de huidige dependance overbodig wordt. Bovendien wil de gemeente graag ruimte bieden aan maatschappelijke partners om samen de functie van 'Huis van de Stad' in te vullen. Het gebouw moet tevens duurzaam zijn. Volgens wethouder Wim van Veelen moet de uiteindelijke keus voor één van de vier varianten wel passen binnen het huidig budget dat de gemeente beschikbaar heeft voor de gemeentelijke huisvesting.

MOGELIJKHEDEN In een eerder stadium zijn de mogelijkheden om het huidige stadhuis te renoveren al onderzocht. In dezelfde periode is vanuit de samenleving een visie ten aanzien van de binnenstad van Nijkerk opgesteld. Mede naar aanleiding van de conclusies daaruit onderzoekt de gemeente ook de mogelijkheden voor nieuwbouw op een andere locatie. De gemeente heeft, onder meer in samenwerking met de regiegroep Binnenstad, de werkgroep Havenkom/Kerkplein, eigenaren van panden op het Kerkplein en Havenkom en een stedenbouwkundige studie verricht naar de varianten.In het onderzoek hebben twee vragen centraal gestaan. Wat is goed voor de binnenstad en wat is goed voor de huisvesting van de gemeente en haar maatschappelijke partners.

LEVENSVATBAARHEID In de binnenstadsvisie is aangegeven dat de ontwikkeling van de locaties 'Kerkplein' en 'Havenkom' van groot belang zijn voor de levensvatbaarheid van het centrum van Nijkerk. Dat maakt dat is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een beperkte renovatie van het huidige stadhuis of een uitgebreide renovatie, zeg maar transformatie van het stadhuis. Maar ook is gekeken naar de nieuwbouw van het Huis van de Stad aan het Kerkplein en in de Havenkom. Daarbij is ook gekeken of deze laatste twee locaties haalbaar zijn voor de eigenaren van het Kerkplein en de Havenkom maar ook of de varianten stedenbouwkundig kunnen worden ingepast. Tevens is gekeken naar de effecten op de binnenstad.

Tevens de informatiebijeenkomst kunnen belangstellenden de uitgewerkte varianten bekijken, vragen stellen maar ook suggesties doen. De varianten zijn alleen in hoofdlijnen uitgewerkt, er zijn nog geen plattegronden getekend. Dat komt pas na de definitieve keuze. Per variant is zichtbaar waar mogelijk de functie van het Huis van de Stad komt en waar bijvoorbeeld woningen kunnen komen.