• Foto: Henk Merjenburgh

Informatieavonden over verkeersmaatregelen in binnenstad

NIJKERK De gemeente nodigt betrokken en belangstellenden uit om met hen van gedachten te wisselen over de ontwerp-besluiten en het ontwerp-ontheffingenbeleid over verkeersmaatregelen in de binnenstad van Nijkerk.

Op 30 maart 2016 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten het Visiedocument Aantrekkelijk Nijkerk vastgesteld. De visie is een gezamenlijk plan van bewoners, winkeliers, bedrijven, investeerders en belangenorganisatie uit de binnenstad. In de visie omvat een samenhangend pakket van eenvoudige en ingrijpende maatregelen om de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de binnenstad te bereiken.

Met veel inzet heeft het Platform Aantrekkelijk Nijkerk in 2016 gewerkt aan het Verkeersplan Binnenstad Nijkerk. Hierin zijn de voorgestelde verkeersmaatregelen uit het Visiedocument Aantrekkelijk Nijkerk verder geconcretiseerd. In oktober 2016 zijn de plannen door het Platform Binnenstad aan inwoners gepresenteerd. Met de vaststelling van het Verkeersplan Binnenstad Nijkerk is volgens de gemeente de basis gelegd voor de toekomstige verkeersinrichting van de wegen in en om de binnenstad van Nijkerk. ,,De komende periode zullen wij het verkeersplan gefaseerd tot uitvoering brengen. De eerste stappen zijn inmiddels gezet en betekenen ook een wijziging van de verkeersregels in en om de binnenstad: uitbreiding van het voetgangersgebied; gewijzigde rijrichtingen; instellen van 24 'Shop and go'-plekken; fietsstimulering; beperkte uitbreiding van de 30-kilometerzone; de aanleg van zebrapaden binnenstadsring en maatregelen op het Willem Alexanderplein."

De wijzigingen van de verkeersregels zijn vertaald naar ontwerp-verkeersbesluiten. Deze ontwerp-verkeersbesluiten worden voor een periode van zes weken ter inzage gelegd vanaf 8 november, hier tegen kan door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend. Aangezien de geplande verkeersmaatregelen samen hangen met een ontheffingenbeleid, zal gelijktijdig ook het ontwerp-ontheffingenbeleid voor een periode van vier weken ter inzage worden gelegd. De ontwerpbesluiten zijn in te zien via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen.

De twee inloopavonden en een inloopmiddag vinden plaats op donderdag 23 november tussen 19.00 en 21.00 uur in De Schakel aan de Oranjelaan 10; op maandag 27 november tussen 15.00 en 17.00 uur op het stadhuis en maandag 27 november tussen 19.00 en 21.00 uur, ook op het stadhuis.