• Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh wil iedereen betrekken bij de Inclusieve Agenda in de gemeente.

    Maranke Pater

'Iedereen kan de gemeente inclusiever maken'

NIJKERK Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh begint het jaar goed door de Inclusie Agenda nog eens onder de aandacht te brengen. Eind december werd de agenda vastgesteld. Binnen de Inclusie Agenda verplicht de gemeente Nijkerk zichzelf om iets te doen aan toegankelijke voorzieningen.

Maranke Pater

Het plan is om iedere inwoner van de gemeente mee te laten doen. Iedereen heeft gelijke kansen en mensen moeten worden aangesproken op hun mogelijkheden en niet hun beperkingen. Aboyaakoub-Akkouh: ,,We hebben een Plan van Aanpak vormgegeven waarin we niet alleen de fysieke toegankelijkheid zichtbaar willen verbeteren. Toegankelijkheid begint namelijk met je gedrag, je houding en je bejegening van mensen met een beperking." Het idee voor een Inclusie Agenda ontstond door een ingediende motie van Jaco van Putten, raadslid van de CU-SGP. ,,De motie is toen niet door ons overgenomen maar heb toegezegd dat ik met een Inclusie Agenda aan de slag zou gaan. Eerst hebben we geprobeerd om een beeld te vormen wat Inclusie in de gemeente Nijkerk inhoudt. Er zijn gesprekken gevoerd met mensen, ook uit de doelgroepen van de Inclusie Agenda. Binnen de Sociaal Domeinraad is gesproken met bijvoorbeeld mensen die laaggeletterd zijn, met mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben gekozen voor een brede doelgroep."

Bij het samenstellen van een visie op Inclusie in de gemeente Nijkerk kwam de wethouder erachter dat er in de gemeente al veel gebeurt op het gebied van Inclusie. ,,We hebben in de afgelopen jaren het Sociale Domein doorontwikkeld en inwoners van de gemeente uitgenodigd om hun stem te laten horen. Toch blijven er mensen die denken dat ze door hun beperkte vermogens er misschien niet toe doen. We willen alle inwoners het gevoel geven dat ze er bij horen. Dit lukt alleen als we het gedrag van mensen kunnen veranderen." Om dit te bereiken wordt er binnen het gemeentehuis gekeken wat er aangepast kan worden. ,,Als gemeente moeten we naar onszelf durven kijken. We willen onder meer de publieksbalie toegankelijker maken en ervoor zorgen dat onze baliemedewerkers kunnen herkennen wat bezoekers nodig hebben om een succesvolle afspraak te kunnen hebben. We vergeten nog weleens dat nog niet de hele wereld gedigitaliseerd is en bijvoorbeeld dat mensen hulp nodig hebben op het moment dat ze online formulieren moeten invullen."

EXPERTISE Om de visie op Inclusie te vormen is samengewerkt met MEE Veluwe. ,,Zij bezitten de expertise om mensen met een beperking te herkennen. We hebben interviews gehouden met hen, de verschillende doelgroepen en beleefbijeenkomsten georganiseerd. Zo hebben we ervaren hoe het is om als iemand met autisme door het gemeentehuis te lopen. Ervaringsdeskundigen hebben meegewerkt aan toetstingssessies en knelpunten benoemd en goede tips gegeven." Ook in de dialoog Samen aan Zet zijn kaders door de gemeenteraad gegeven om inclusie onderwerp van gesprek te laten zijn. Veel voorstellen van de dialooggroepen zijn al inclusief. In de Inclusie agenda hebben we inzichtelijk kunnen maken waar we nu staan en waar we naartoe willen werken."

BEWUSTWORDING Communicatie wordt een belangrijk aspect. Er zullen voorbeelden gegeven gaan worden van Inclusie in de samenleving. ,,Een mooi voorbeeld is één van onze bodes Eric die met Niet Aangeboren Hersenletsel heeft maar toch een vast contract bij ons heeft gekregen. Dit komt door de goede begeleiding van zijn collega bodes. We willen ondernemers enthousiasmeren om mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt." Door bijeenkomsten te organiseren voor inwoners van de stad om bewustwording te vergroten rondom mindervalide mensen hoopt de gemeente ook Inclusie onder inwoners bespreekbaar te maken. ,,We willen vrijwilligers tools en handvatten geven om met mensen met een beperking om te gaan. Denk aan het aangepast sporten dat jongeren en volwassenen nu kunnen doen via Nijkerk Sportief en Gezond. Er zijn buurtsportcoaches die mensen met een beperking graag willen laten sporten via reguliere sportverenigingen, maar dan moeten vrijwilligers van een sportvereniging er wel open voor staan om mensen inclusief te kunnen behandelen en begeleiden."

Ook willen we kijken wat het talent is van mindervalide mensen om hen te matchen aan mensen die op een andere manier ondersteuning nodig hebben. Denk aan een jongere met een beperking die wel heel goed met computers om kan gaan en een oudere wegwijs kan maken." Goede initiatieven die uit de samenleving komen zullen in het zonnetje worden gezet. ,,Inclusie is niet een verhaal van een jaarplan maar is een doorlopende ontwikkeling. We dagen daarom iedereen uit om de gemeente Nijkerk inclusiever te maken."