• Rob Wesselingh staat erop dat de bomen die sneuvelen langs de A28 aan het Hoevelakense Bos worden toegevoegd.

    Gerrit Steen

Hoevelakense Bos moet groter worden

HOEVELAKEN ,,De gemeente Nijkerk dient er voor te zorgen dat alle gronden aan de oostzijde van het Knooppunt en langs de A28 die straks nodig zijn voor de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken ook inderdaad bij het Hoevelakense Bos worden gecompenseerd. Verder zou de gemeente ook gronden in de directe omgeving van het Hoevelakense Bos moeten aankopen om het Bos levensvatbaar te houden en de toenemende recreatieve druk aan te kunnen.''

Gerrit Steen 

Aan het woord is Rob Wesselingh van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar, die zich zorgen maakt over de uitvoering van de afgesproken compensatieregeling voor Nijkerk en het Hoevelakense bos binnen het Project Knooppunt Hoevelaken (PKH): ,,Ondanks het feit dat in het jaar 2000, in het toen afgesloten Vathorst Convenant en in diverse bestemmingsplannen in 2005 en 2006 van de gemeente Amersfoort, is overeengekomen en vastgelegd dat een eventuele toekomstige verbreding van de A28 symmetrisch zou worden uitgevoerd, is er voor het PKH uiteindelijk besloten om, vooral gezien de hoge kosten, de verbreding asymmetrisch uit te voeren aan de Nijkerkse zijde van de A28, waardoor een brede strook grond bij het Hoevelakense Bos verloren gaat. Tevens worden een groot aantal bomen in het bos en de directe omgeving, vooral langs de Nijkerkerstraat tussen de Hanzetunnel en de van Tuyllstraat tunnel, gekapt."

GEEN CONCESSIES ,,Wij zijn daarom van mening dat er beslist geen concessies door Nijkerk gedaan mogen worden aan de afspraken die in de BestuursOvereenKomst 2 (BOK2) zijn vastgelegd. Verder moet Nijkerk er op staan dat alle voor PKH benodigde projectgronden en de zich daarop bevindende bomen oostelijk van de A28, tussen het knooppunt en afslag Corlaer (zowel op Amersfoorts als Nijkerks grondgebied) aangrenzend aan het Hoevelakense Bos worden gecompenseerd en aan het bos toegevoegd."

UNIEK STUKJE NATUUR  In het Hoevelakense Bos komen dagelijks enkele honderden mensen wandelen, vaak met honden die daar uitgelaten worden. Wesselingh: ,,Voor Hoevelaken is dit het enige stukje bosgebied in de directe omgeving, waar heel veel gebruik van wordt gemaakt. Het is een Rijksmonument en als zodanig heeft het een beschermde status. Het is bezit van Stichting het Geldersch Landschap en Kastelen (GLK) die ook voor het beheer, inrichting en onderhoud verantwoordelijk is. Was er in 2000 sprake van een jaarlijkse bezoekersaantal van ongeveer 100.000 personen (volgens GLK), onze inschatting is dat dat aantal sindsdien aanzienlijk is toegenomen en nu zeker in de buurt van 150.000 bezoekers per jaar zal liggen. De toename is onder meer te danken aan de groei van Hoevelaken in deze periode (van 8.000 naar 10.000 inwoners), de realisatie van de aangrenzende VINEX wijk Vathorst dat sinds het jaar 2000 in ontwikkeling is en intussen een kleine 30.000 inwoners telt, waar velen ook van dit prachtig stukje natuur gebruik maken door de directe verbindingen via de Van Tuyllstraat tunnel en de Hanze tunnel onder de A28."

TOENEMENDE DRUK  Wesselingh vervolgt: ,,De druk zal verder toenemen nu Vathorst aan de oostzijde wordt volgebouwd en er een nieuwe woonwijk in Hoevelaken naast het bos zal worden gebouwd op het voormalig Bouwfonds terrein met meer dan 160 woningen. Daarom is het zaak dat er niet alleen aan het bos wordt toegevoegd wat aan natuur gecompenseerd moet worden door PKH maar dat er ook daadwerkelijk gezocht wordt naar mogelijkheden voor uitbreiding. Het bos is beperkt qua omvang (ca 76 ha). Een klein deel van het bos is sinds kort niet meer beschikbaar doordat de tuin van het 'Huis te Hoevelaken' waaraan het bos grenst niet meer voor het publiek toegankelijk is door particuliere aankoop. Gelukkig is er wel een kleine uitbreiding: het gebied ten noorden van het oorspronkelijk Bouwfondsterrein, dat als natuurgebied is ingericht. Het is, naar wij hebben vernomen, via een particuliere aankoop en schenking aan GLK, aan het gebied toegevoegd."

BETROKKEN  De visie van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is vorige week toegezonden aan Wethouder Wim van Veelen van Nijkerk met cc aan College en Raad. Wesselingh: ,,Wij hebben als Stichting herhaaldelijk aangegeven graag bij de compensatie regelingen voor het Hoevelakense Bos betrokken te blijven, ook om de voortgang te bewaken en de belangen van de inwoners van Hoevelaken te behartigen conform onze doelstellingen."