• Koen Suyk

Herinrichting Callenbachstraat en Torenstraat voor bouwvak klaar

NIJKERK De herinrichting van de Callenbachstraat - Torenstraat in Nijkerk moet voor de bouwvak zijn afgerond. Met de voorbereidende werkzaamheden is al een begin gemaakt. De grote werkzaamheden gaan direct na Pinksteren van start.

Wijnand Kooijmans

Het definitieve ontwerp is inmiddels vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De inspraak heeft wel geleid tot enkele kleine aanpassingen in het plan, maar grote ingrepen zijn achterwege gebleven.

VENESTRAAT Dat heeft vooral te maken met de Venestraat. Meerdere inspraakreacties hadden betrekking op deze weg, maar de straat maakt van de nu op komst zijnde herinrichting geen deel uit. De kruising van de Venestraat met de Torenstraat wordt wel aangepakt. Maar dat heeft geen gevolgen voor de huidige inrichting van de Venestraat.

Van belang voor insprekers is dat het huidige aantal parkeerplaatsen ongewijzigd blijft. Onder meer de hier gevestigde tandartsenpraktijk vreesde voor het verloren gaan van parkeerplaatsen. Deze zijn voor de praktijk van groot belang omdat de meeste bezoekers kort willen parkeren, snel even naar binnen willen om de tanden te laten controleren en zo snel mogelijk ook weer willen vertrekken. De herinrichting van de Venestraat komt pas in 2021 aan de orde.

PARKEREN Het parkeren langs dit deel van de binnenring blijft voorlopig ook gehandhaafd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de parkeer- en verkeersproblematiek rond de katholieke basisschool Het Baken. De discussie over het al dan niet verdwijnen van de parkeerplaatsen komt pas in 2021 aan de orde.

Wel heeft het college ervoor gekozen om een aantal maatregelen te nemen om de bestaande parkeerproblematiek zo goed mogelijk onder controle te houden. In overleg met de bewoners, school en Huize St. Jozef is gekozen voor het aanwijzen van acht parkeerplaatsen waar uitsluitend kort parkeren is toegestaan. Ouders van de school worden, zo nodig, ook aangesproken op het overtreden van de parkeerrregels.

De gemeente heeft tevens gele strepen aangebracht op de plaatsen waar het verboden is stil te staan. En er is gekozen voor een intensieve handhaving van de regels, onder meer door de gemeentelijke bijzondere opsporings ambtenaren (boa's).

SNELHEID De herinrichting is onder meer nodig om een einde te maken aan de veelheid aan snelheidsovertredingen. De nieuwe breedte van de weg voldoet aan de geldende richtlijnen en dwingt de weggebruikers hun snelheid aan te passen. Dat moet onder meer de veiligheid van voetgangers en fietsers ten goede komen.

BINNENRING De wegen maken deel uit van de zogenoemde binnenring. Door de huidige inrichting wordt de weg door veel sluipverkeer gebruikt als alternatief voor de N301. Daaraan moet nu een einde komen.