• Wethouder Patricia van der Hurk heft het glas op de bouw van nieuwe woningen.

    Wijnand Kooijmans

Goede Woning wil in 2017 gefuseerd zijn

NIJKERKERVEEN Stichting De Goede Woning in Nijkerkerveen wil begin 2017 starten met besprekingen om te komen tot een fusie met een tweede woningbouwcorporatie. De besprekingen moeten voor 1 juli van dat jaar zijn afgerond. Bestuurslid Gerrit Mabelis geeft dit aan in een brief aan het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders. De stichting beheert rond de 230 woningen.

Wijnand Kooijmans

 

In afspraken met de gemeente Nijkerk wordt vastgelegd dat de stichting dertig levensloopbestendige sociale huurwoningen wil realiseren op het voormalige Filippo terrein aan de Jacob de Boerweg. Verwacht wordt dat eind van dit jaar met de bouw kan worden begonnen. Hierbij wordt gerekend op de volledige medewerking van de gemeente. Het gaat dan om de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan.

Het college ziet het plan als een mooie aanvulling van het bestaande aanbod aan sociale huurwoningen in Nijkerkerveen waarmee ook de doorstroming op gang kan worden gebracht. Aangegeven wordt dat daarom ook alles in het werk wordt gesteld de procedure zo snel mogelijk te laten verlopen. Mochten er beren op de weg komen dan vindt overleg plaats.

VERKOOP Mabelis geeft aan dat, indien de huidige plannen niet doorgaan, verkoop van het terrein aan een industrieel wordt overwogen. Op dit moment wil het college Nijkerkerveen nog niet, zoals gevraagd, aanmerken als kleine kern. In dat geval biedt de nieuwe huisvestingswet de mogelijkheid om in geval van schaarste aan woningen bij de toewijzing voorrang te verlenen aan inwoners van deze kern. Het gaat dan om 25 procent van de verdelen woningen. In 2015 zijn van de acht vrijgekomen sociale huurwoningen er twee verhuurd aan inwoners van Nijkerkerveen. Dat is precies op het niveau dat wettelijk kan worden geregeld.

EVALUATIE De gemeente zegt dat in 2017 het regionale systeem voor verdeling van woonruimte wordt geëvalueerd. Wanneer dan blijkt dat het aantal verhuurde woningen aan mensen uit Nijkerkerveen onder de 25 procent komt, dan wordt de gemeenteraad gevraagd een voorrangsregeling voor Nijkerkerveners in te stellen. De gemeente onderzoekt nog of het juridisch mogelijk is nieuw te bouwen sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan doorstromers uit Nijkerkerveen. Namens de stichting vraagt Mabelis de zekerheid dat de financiële middelen van De Goede Woning in Nijkerkerveen kunnen blijven. Maar aangegeven wordt dat de gemeente geen partij is in de fusiegesprekken en hierover dan ook geen afspraken kan maken. Wel wordt aangegeven dat, gezien de eisen die aan een corporatie worden gesteld en de steeds wijzigende regelgeving, de gemeente zich goed kan voorstellen dat wordt aangestuurd op een fusie.

Wel wordt aangegeven dat de voorkeur van de gemeente uitgaat naar een fusie met een lokale corporatie die veel binding heeft met de gemeente Nijkerk, mede omdat woningcorporaties op grond van de nieuwe wetgeving maar in één woningmarktregio mogen investeren in nieuwe ontwikkelingen. Nijkerk heeft gekozen voor aansluiting bij de Noordwest-Veluwe.