• Archief BDUmedia

Gesprek met voetbalclubs over onderhoud en beheer

NIJKERK De eventuele verhuizing van voetbalclub NSC speelt geen rol als het gaat om de wens van de vier voetbalverenigingen binnen de gemeente Nijkerk om onderhoud en beheer in eigen hand te nemen. Dat zegt wethouder Nadya Aboyaakoub.

Wijnand Kooijmans

Dat maakt echter niet dat er ten aanzien van de haalbaarheidsstudie, zoals deze is uitgevoerd door de vier clubs, geen vragen meer leven bij de gemeente. In een brief aan hen geeft het college van burgemeester en wethouders aan de komende tijd te willen benutten om te bepalen hoe hun wens verder kan worden vormgegeven en uitgewerkt.

VRIJWILLIGERS De plannen van de vier clubs vragen volgens de wethouder veel inzet van vrijwilligers. Daarbij is het de vraag of zij moeten worden aangestuurd door een manager. Aboyaakoub vindt echter dat naast de vier voetbalclubs ook moet worden gekeken naar andere verenigingen, zoals korfbalvereniging Telstar en Atletiekvereniging Nijkerk.

ANTWOORD Tot nu toe bleef antwoord van het college op de haalbaarheidsstudie van de clubs achterwege. Deze reactie is nu alsnog aan hen verzonden. Aangegeven wordt dat de vier clubs de nadruk hebben gelegd op kwaliteit en kwantiteit. Het college trekt daaruit de conclusie dat de studie vooral een financiële wensenlijst is. Naar de mening van het college staat het oplossen van deze knelpunten echter los van de wijze waarop beheer, exploitatie en onderhoud is geregeld. Dit kan volgens het college via een beheersorganisatie, maar ook op andere wijze.

Het college zegt in de studie een eerste aanzet te missen tot de verdere invulling van een beheersorganisatie, ten aanzien van juridische, personele en organisatorische consequenties, financiële risico's en andere zaken die nader moeten worden uitgezocht.

OVERLEG Daarom wil het college in overleg met de clubs om de uitgangspunten voor een beheerorganisatie verder uit te werken. Hiervoor wordt een periode uitgetrokken tot en met de zomer van dit jaar. Streven van het college is dan nog dit jaar de eindconclusies voor te leggen voor besluitvorming door zowel de verenigingen als de gemeenteraad. De gemeente wil de regierol behouden, maar geeft ruimte aan het initiatief vanuit de voetbalverenigingen en organiseert de bijeenkomsten.

De verenigingen krijgen de taak met voorstellen te komen over de verbinding en samenwerking tussen de voetbalverenigingen en de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid. Eventueel wil het college daarin ondersteuning aanbieden.

SRO In de brief wordt erop gewezen dat door SRO in 2018 diverse werkzaamheden aan velden en gebouwen zijn uitgevoerd. De hierdoor ontstane nieuwe situatie moet worden afgezet tegen de wensen zoals deze door de verenigingen in hun haalbaarheidsstudie zijn opgenomen. De tijd voor overleg is er, zo zegt Nadya Aboyaakoub, omdat beheer en onderhoud dit jaar nog zijn uitbesteed aan Optisport met een optie voor verlenging met een jaar. Het eerste overleg is op korte termijn en wordt vooral op ambtelijk niveau gevoerd.