Gemeenteraad vraagt bewoners om inbreng

NIJKERK Wat willen inwoners als het gaat om wonen, werk, zorg, veiligheid en vrije tijd? De gemeenteraad wil hierover een dialoog van inwoners en organisaties organiseren. Er is een voorstel gemaakt hoe deze dialoog eruit kan zien: 'Samen aan zet'. In maart bespreekt de gemeenteraad dit voorstel en besluit of en hoe de dialoog 'Samen aan zet' gaat plaatsvinden.

Met de dialoog Samen aan zet wil de gemeente de kennis, ervaring en creativiteit van inwoners benutten om samen keuzes te maken voor de komende jaren. We zijn SamenNijkerk, we zijn Samen aan zet. Uit de dialoog moet duidelijk worden wat de visie van inwoners en organisaties op de Nijkerkse samenleving is en welke voorzieningen en activiteiten nodig zijn om die visie uit te voeren.

De voorzieningen en activiteiten zijn hiervoor verdeeld in vijf clusters. De clusters zijn groot genoeg om interactie tussen verschillende groepen en belangen te krijgen; maar ze zijn niet te groot, om werkbare groepen te houden.

Het voorstel voor de indeling is: Leefstijl (sport, cultuur, gezondheid); Economie en bedrijfsomgeving (werk, bedrijven en winkels, duurzaamheid en recreatie); Veiligheid en handhaving ( openbare orde, regels en vergunningen); Wonen en woonomgeving (huisvesting, afval, openbare ruimte, landschap en afval) en Sociaal domein (welzijn en zorg, jeugd en onderwijs) .

Het voorstel is om in mei of in september te starten met de dialoog Samen aan zet. De gemeenteraad moet hierover nog beslissen. De dialoog start dan met cluster 1, Leefstijl en cluster 2, Economie en bedrijfsomgeving. De volgende clusters starten in januari 2017.

Naast het doel en de clusterindeling staan in het voorstel nog meer kaders voor de dialoog Samen aan zet. Een kader is onder andere dat per cluster alle betrokken partijen (organisaties, bedrijven, inwoners) met elkaar in gesprek gaan en dat in een groep alle belangen vertegenwoordigd zijn. In elke groep zitten daarnaast inwoners zonder direct belang, zo veel mogelijk vanuit de drie kernen. Verder gaat het over de beïnvloedbare budgetten van de gemeente. Dit zijn alle budgetten voor de niet-wettelijke taken van de gemeente en de budgetten voor wettelijke taken die ruimte hebben in de manier van uitvoeren. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in juni zullen de financiële plafonds per cluster door de gemeenteraad worden vastgesteld. De gemeente begeleidt het proces en bewaakt de kaders die vooraf worden afgesproken. De inhoud is aan de dialooggroepen. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad de eindbeslissing over de voorstellen die uit de groepen komen. De voorstellen die binnen de kaders passen, kunnen in principe op een akkoord rekenen.

Voor elk cluster worden, naast de algemene kaders, ook inhoudelijke randvoorwaarden per cluster opgesteld. In het voorstel dat in maart door de gemeenteraad wordt behandeld zijn de inhoudelijke kaders voor cluster 1, Leefstijl en cluster 2, Economie en bedrijfsomgeving opgenomen.

Op 3 maart is er een beeldvormende vergadering, waarin informatie wordt gedeeld. Ook inwoners en organisaties kunnen deelnemen aan dit gesprek. Op 10 maart geven de raadsleden hun mening tijdens een commissievergadering. Daar is gelegenheid om in te spreken. Op 31 maart staat de besluitvorming in de raadsvergadering gepland.