• Archief BDUmedia

Gemeente werkt mee aan wijziging bestemmingsplan

NIJKERK De gemeente Nijkerk wil meewerken aan het verzoek van R. van Dasselaar de agrarische bestemming van zijn perceel aan de Arkersluisweg om te zetten naar wonen.

Wijnand Kooijmans

Op het perceel van Van Dasselaar zijn diverse agrarische gebouwen aanwezig alsmede een bedrijfswoning. Hij wil de voormalige varkensschuur en de hooiberg behouden. Dat past binnen de maximaal toegestane bebouwing. De resterende 491 vierkante meter aan bebouwing wordt gesloopt en geregistreerd als sloopmeters.

Door de gemeente wordt onder meer als voorwaarde gesteld dat onderzoek moet worden gedaan naar niet ontplofte explosieven. Het perceel ligt dichtbij de sluis welke in de oorlog meerdere keren is gebombardeerd. Het wordt daarom niet uitgesloten geacht dat nog blindgangers in de directe omgeving zijn achtergebleven. Ook moet onderzocht worden op asbesthoudend materiaal in de te slopen gebouwen aanwezig is.

Ook op andere terreinen dienen nog de nodige onderzoeken plaats te vinden. Onder meer is akoestisch onderzoek nodig waarbij rekening moet worden gehouden met geluid van de sluis en de nabijgelegen jachthaven. Ook moet rekening worden gehouden met de gewijzigde bestemming van het pand Arkersluisweg 31 naar horeca. Tevens dient een verklaring van geen bezwaar van de provincie Gelderland te worden aangevraagd.

Pas als alle onderzoeken zijn uitgevoerd kan een verzoek tot definitieve wijziging van het bestemmingsplan worden ingediend. Hiervoor wordt een aparte planologische procedure gevolgd. Van Dasselaar geeft hieraan de voorkeur boven het meenemen van de functieverandering in een veegplan van de gemeente.